el_sotsiaalfond_horisontaalne

Meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ raames korraldab Kilingi-Nõmme Gümnaasium projekti “Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajate eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste täiendamine”

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse summa on  9 985,25 eurot
Projekti algus ja lõpp: 01.08.2016 – 01.10.2017


Õpetajate kutsekompetentsi väärtustamise ja arendamise aluseks on läbimõeldud ja vajadustele vastavalt kavandatud koolitused, motivatsioonisüsteem ning enesearenguks võimaluste loomine. Kaalukas osa selles protsessis on õpetajate poolt läbi viidud eneseanalüüsil ning selle baasil koostatud isiklikel arenguplaanidel ja nende sisukusel.


Projekti eesmärgiks on luua KiNG’i õpetajatele tagasiside andmise protseduurid ja traditsioonid.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajad vajavad praktilist eneseanalüüsi ja tagasiside koolitust, et omandada oskusi andmaks ja võtmaks vastu konstruktiivset ja arengule suunatud tagasisidet.
Õpetajad saavad vajalikud kompetentsid tagasisideks ja eneseanalüüsiks igapäevatöös. Koolituse tulemusena on õpetajad rohkem motiveeritud ise tagasisidet küsima ja seda kolleegidele pakkuma. Lisakasuna paraneb oluliselt õpetajate omavaheline teineteise mõistmine, koostöö ja grupisünergia kasutamine.


1.koolituspäeval 24.agustil 2016 läbiti teemad

  • Arendustegevuste funktsioonid organisatsioonis. Organisatsioonides kasutatavad inimeste
    arendamise meetodid (sh arenguvestlused, mentorlus, kovisioon, arengunõustamine)
  • Arendaja rollimudelid, vastutus ja tegevused. Arendaja eetika.
  • Arenemise psühholoogilised alused. Uue teadmuse ja käitumismustrite tekke eeldused ja
    mehhanismid. Vastupanu ja arengutakistused, nende ületamine.
  • Tagasiside olemus ja roll arendamisel. Tagasiside liigid ja vormid, tagasiside andmise
    meetodid ja mudelid.

2016_Innove_1p-a 2016_Innove_1p-ba 2016_Innove_1p-bbb 2016_Innove_1p-d