ESF_logo HTM logo ENTK logo

Kohalike omavalitsuste noorsootööalane koostööprogramm

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi lõid 2015. aastal  kohalike omavalitsuste koostööprogrammi. Koostööprogrammi eesmärgiks on suunata omavalitsused koostööd tegema, et noortel oleks varasemast sisukamad ja laiemad võimalused end arendada. Piirkondade ülese tegevussuuna raames toetatakse noorsootöö korraldamist omavalitsuste koostöögruppides noorte sotsiaalse tõrjutuse üldiseks ennetamiseks. Noorsootöö teenuste all peetakse eelkõige silmas avatud noorsootööd, huviharidust ja -tegevust, noortelaagreid, ühistegevuse erinevaid vorme, sh noorteühenduste tegevust jms.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul on programmi senised tulemused näidanud, et  piirkondade ülene koostöö on tõhus lähemine noortele uute ja mitmekesisemate võimaluste loomiseks, mis üksi tegutsedes poleks võimalik.

Koostöögrupid on koostatud arvestades noorte liikumist, noorsootöö kasutamise harjumusi ning reaalseid vajadusi, mitte omavalitsuste halduspiire. Üle Eesti on alustanud 24 koostöögruppi, sellel aastal lisandub 19. Kokku toetab riik Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest kohalike omavalitsuste koostöögruppe ligi 6 miljoni euroga.

Saarde vald kuulub 2016. aastal loodud Viljandi koostöögruppi, kuhu kuuluvad veel Abja vald, Halliste vald, Karksi vald, Kõpu vald, Mõisaküla linn, Tarvastu vald, Viljandi vald ja Viljandi linn.

Viljandi koostöögrupp on koostanud projekti ajaks tegevusplaani kaheks aastaks. Selle aluseks on koostööpiirkonnas kaardistatud noorsootöö hetkeolukord ning arenguvajadus. Antud koostöögruppide omavalitsused osutavad koostöös noorsootöö teenuseid. Tegevused viiakse ellu kahe aasta jooksul ühe-aastaste perioodidena ning tegevuste ellu viimise läbi on noorsootöö teenus jõudnud uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimalused on suurenenud. Ühe aastase tegevuse järel on koostöögrupi noorte osalemine noorsootöös kasvanud vähemalt 5% algtasemest ning teise aasta möödudes vähemalt 15% algtasemest. Uueks nooreks loetakse 7-26 aastast piirkonnas elavat noort, kes saab osa piirkonnas omavalitsuste koostöös pakutavast täiendavatest noorsootöö teenustest.

Tegevuskava planeeritud tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.


Saarde valla ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi noored on antud projekti raames osalemas:

Väitlusklubis

Ideelaboris

Noorelt noorele väljasõitudel

Motoringis motoringi facebook grupp

Antud projekti raames ostetud droone kasutatakse KiNG drooniringis

Samuti on erinevate vabaaja veetmiste võimaluste loomine Tihemetsa noortele.

Antud rahastuse raames on sisustatud Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse õueala Tarzani rajaga.

Saarde valla noorsootöö infot koostöögruppide kohta leiate siit


Allikad:

„Kohalike omavalitsuste koostööprogramm on jõudnud kõigisse omavalitsustesse“ Eesti Noorsootöö Keskus

„KOV noorsootööalased koostöögrupid“ Viljandi Linnavalitsus