1970/71. õa Õpilasi 716, kuid see langeb kevadeks 700-le. Õpetajaid 41, klasse 24. Lõpetajatest pääses kõrgkooli 4. Keskkooli lõputunnistuse said 26. Õppeedukus 96,7%.
Kooli õppebaasi osas tehtud olulisemad muudatused: rajati bioloogiaklass, laiendati õpetajate tuba ning paigaldati avaramatesse ruumidesse tütarlaste tööõpetuse klass.
1971/72. õa Õpilasi 709, kooliaasta lõpul aga 706. Õppeedukus õppeaasta lõpuks 97,7%. 11. klassi lõpetas 42 (kõrgkooli 9, tehnikumi 5, kutsekooli 7, tööle 21).
Senine poistele tööõpetust andnud Enno Grünthal hakkas 10. ja 11. klassis õpetama sõjalist algõpetust. Õpetajate töökoormus tavalisest suurem. Klassivälised üritused traditsioonilised.
1972/73. õa algul õpilasi 698, lõpul 683 (9.-11. kl-149). Klassivälise töö ringid: meedikute klubi, tehnikaring, käsitöö-, foto-ja raadiotehnika ring, liiklusring ning kooli metskond, koorid, näitering.
Koolis toimuvad “Valge vankri” malevõistluse vabariiklik finaalvõistlus. I koha võitis meie kooli võistkond, kes käis 1973. a juunis üleliidulisel finaalvõistlusel Izmailis (Ukraina NSV).
16.-31. juulil võtsid meie kooli matkajad osa I üleliidulisest koolinoorte-matkajate kokkutulekust Skoles (Lvovi oblast).
1971/76. õa Kõige suuremaks muudatuseks sellel 5 aastasel perioodil oli üleminek kabinetsüsteemile. Algselt käidi Leningradis samalaadset korraldust vaatamas. Seal oli palju ära tehtud ka muus osas (elektroonilised, heledad plastiktahvlid jne). Üleminek oli kabinetsüsteemile järk-järguline, kuna kõik sõltus rahast. Peale olemasolevate tööõpetuse-, ajaloo-, bioloogia-, füüsika-ja keemiaklassi, rajati nüüd juurde eesti keele, vene-saksa-inglise keele ja matemaatika ning geograafia, kunstiõpetuse kabinetid. Õppevahendid koondati põhikabinetti, kust nad otstarbekohaselt teistele jagati.
1976/77. õa Kabinetsüsteem oli välja kujunenud. Olemas olid põhikabinetid, mille alla kuulusid indeksiga kabinetid (matemaatika, vene, saksa, eesti keelel). Sellest ajast hakkas olema ka kabinettide ülevaatused (ajaloo kabinetti tunnustati vabariiklikul tasemel).
Valmis uus 3-korruseline internaadihoone, kuhu otsustati suunata ka 0-klass.
1977/78. õa Koolimajas tehakse kapitaalremont.
1978/79. õa sügisel tulevad kooli 6-aastased nn 0-klass, mis hiljem sai 1. klassiks. Sellega seoses klasside numeratsioon muutus. Alates 9. klassist õpetama metsandust- tekib metsandusklass. Kooliplaanis oli see aine I ja IV õppeveerandil, 1 tund nädalas. Metsandust õpiti keskkooli lõpuni välja (ka tüdrukud). Oli rohkem nagu ühiskondliku töö nime all. Kevadel tehti aiapraktikat ning suvel käidi samuti 2 korda aias tööl. Teooriat ja praktikat saadi võrdselt. Palju tehti uurimistöid (n: ilveste arvukus vms) ja õppeekskursioone. Keskkooli lõpus said lõpetanud tunnistuse (koos küpsustunnistusega), mis vastas enam-vähem metsniku paberitele.
1979/80. õa Õpilasi 661, õppeedukus 96,36%. Esimene abiturientideks löömine.