Täname kõiki, kes jõudsid koolile tagasisidet anda!

Laste ja vanemate tagasisidedest teeme vaid suure üldistusastmega järeldusi.

Eesmärk oli mõõta õpilaste tööde mahtu, tehtud pingutust ja koolipoolset tajutud toetust.

 

Üldistus 1. – 5. klasside õpilaste tagasisidest

Keskmine õppimise aeg kodus 3,0 tundi (eelmise nädalaga +0,1 tundi).

Hindame mahtu optimaalseks.

Keskmine ise enda pingutuse hindamine 10 palli skaalal on 8,2 palli ja seda saame pidada optimaalseks.

Enim mainitud põnevad ja huvitavad ained: kunstiõpetus, loodusõpetus, matemaatika.

Suurem osa õpilastest järgivad oma päevakava ja esitavad ülesanded tähtaegselt.

Valdav enamus õpilasi hindavad õpetajate toetust väga heaks ning saavad väga hästi ka iseseisvalt hakkama.

 

Üldistus 6. – 7. klasside õpilaste tagasisidest

Keskmine õppimise aeg kodus on 4,1 tundi ja see on sama, mis on sama eelmisel nädalal. Samas hindavad õpilased, et võrreldes eelmise nädalaga on tööde maht suurem ning see tuleneb asjaolust, et teisel distantsõppe nädalal tuli esitada ka nendes ainetes vastuseid, mille ainetunde on 1 nädalas või mille kohta oli antud pikem kodune ülesanne.

Hindame mahtu optimaalseks.

Keskmine ise enda pingutuse hindamine 10 palli skaalal on 8,2 palli ja seda saame pidada optimaalseks. Pisut üle poole õpilastest töötavad päevakava alusel.

Enim mainitud põnevad ja huvitavad ained: ajalugu ja kunstiõpetus

Valdav enamus õpilasi hindavad õpetajate toetust heaks ja väga heaks ning saavad suuresti iseseisvalt hakkama.

 

Üldistus 8. – 9. klasside õpilaste tagasisidest

Keskmine õppimise aeg kodus on 5,0 tundi (eelmise nädalaga +0,3 tundi). Kui arvestuse aluseks võtta tavaõppes nende klasside tunniplaani järgne tundide arv ning 0,5-2 tundi koduste ülesannete lahendamiseks, siis ei saa pidada koormust suureks vaid optimaalseks.

Keskmine ise enda pingutuse hindamine 10 palli skaalal on 8,53 palli. Väga suur hulk õpilasi saavad iseseisvalt hakkama ning tajuvad õpetate suurt toetus kuid ligi pooled ei tegele õppimisega päevakava alusel (süsteemselt).

Enim mainitud põnevad ja huvitavad ained: geograafia, ajalugu ja füüsika

 

Üldistus 10. – 12. klasside õpilaste tagasisidest

Keskmine õppimise aeg kodus 4,0 tundi (eelmise nädalaga – 0,1 tundi).

Keskmine ise enda pingutuse hindamine 10 palli skaalal on 7,9 palli.

Väga suur hulk õpilasi saavad iseseisvalt hakkama ning tajuvad õpetate suurt toetust. Vaid ligi kolmandik õpilasi tegeleb õppimisega päevakava alusel (süsteemselt).

Võttes arvestuse aluseks tavaõppes nende klasside tunniplaani järgne tundide arv (6-7 tundi päevas) ning 0,5-2 tundi koduste ülesannete lahendamiseks siis ei saa gümnasistide koormust ega pingutust pidada suureks.

Enim mainitud põnevad ja huvitavad ained: geograafia ja ajalugu.

 

Üldistus vanemate tagasisidest

Valdavalt hinnatakse info liikumist heaks ja väga heaks (95,4%, võrreldes eelmise nädalaga -0,4%)

Tööde tegemiste ajad on parajad (89,1%).

Vanemad hindavad, et koduste tööde maht on paras (50,0%) ja on suurenenud (37,5%. Samas hindasid õpilased koduste tööde mahu suurenemist 56% peale. Sidudes need hinnangud õpilaste iseseisva hakkamasaamisega võivad õpilaste ja vanemate erinevad seisukohad olla seotud sellega, et õpilased saavad iseseisvalt paremini hakkama.

Koolipoolset toetust kodudele tajutakse hea ja väga heana (93,6%, eelmise nädalaga +0,1%).

Õpetajate poolset toetust lapse tööle tajutakse hea ja väga heana (93,6%, eelmise nädalaga 0,8%).

Kategooriad: Uudised