2014/15. õ.-a. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika ja kokkuvõtted.

Õppeperioodi lõpul oli õpilastel ja vanematel võimalik täita veebipõhine rahuloluküsitlus, avaldada arvamust ja teha ettepanekuid koolielu korraldamise kohta. 354-st õpilasest kasutas seda võimalust 89, vanematest täitis küsitluse 65.

Õpilaste rahuloluküsitluse statistikaga on võimalik tutvud siin 2015-opilas-kysitlus_statistika.

Vanemate rahuloluküsitluse statistikaga on võimalik tutvud siin 2015-vanem-kysitlus_statistika.

Õpilaste rahuloluküsitluse kokkuvõttega on võimalik tutvud siin 2015_opilaste_rahulolu_koond.

Vanemate rahuloluküsitluse kokkuvõttega on võimalik tutvud siin 2015-vanemate_rahulolu_koond.


 

2015. a õpilaste hulgas läbiviidud rahuloluküsitluse põhilised sõnalised kommentaarid puudutasid järgmiseid teemasid:

  • hindamine;
  • ettepanekud tundide ja koolielu korraldamise kohta;
  • koolitoit

Mitmetes kommentaarides oli tehtud märkusi õpetajate hindamispõhimõtete kohta. Hindamiste, koduste tööde, konsultatsioonide jmt kohta esitatud märkused on üle vaadatud, üldistatud ning tulevad uuel õppeaastal sisehindamise läbiviimisel täiendava kontrolli alla.

Tundide ja vahetundide pikkuste, mahtude ja tundide arvu kohta tehtud ettepanekuid saab arvestada uue õppeaasta tunniplaani koostamisel mööndustega sest mitmed nõuded on seatud riiklike õppekavadega. Huvitegevuse, ürituste korraldamise ja info liikumise ettepanekud arutatakse läbi üldtööplaani koostamisel ja õpilasesindusega. Üksikute õpilaste poolt soovitud huviringide (n: ratsutamine, saalihoki, lugemisring, draamakunst vms) tööle rakendamine ei ole põhjendatud – eelkõige töötatakse ringidega, kus on suurem hulk õpilasi kaasatud ning mille töö on otseselt seotud õppekava täitmisega.

Toitlustamise korraldamise juures tuleb koolil arvestada eelarves koolieine toetuseks eraldatud summaga ning täita menüü koostamisel esitatavaid nõudeid toidu tasakaalustatuse osas. Koolitoidu kohta tehtud ettepanekud (kõik päevad praed, magustoiduks rohkem jäätist, friikartulid jms) on kokkuvõttena edastatud kooli tervisenõukogule.


 

2015. a vanemate hulgas läbiviidud rahuloluküsitluse põhilised sõnalised kommentaarid puudutasid järgmiseid teemasid:

  • mitmesugused ettepanekud koolielu korraldamisel;
  • info liikumine ja kooli ning kodu koostöö;
  • õpilastevahelised suhted ja suhted õpetajatega.

Mitmetes kommentaarides tehti ettepanekuid, mille rakendamise puhul nii kool kui omavalitsus peavad järgima kehtivaid õigusakte ja arvestama kogu koolipere ning kogukonna seisukohtadega. Näiteks koolivormi kehtestamisel on poolt ja vastuargumente, koolipäeva ja –tundide pikkus ning õpperuumide nõuded on sätestatud õigusaktidega. Toetusi, eelkõige majanduslike, ei saa peredele anda kool vaid kohalik omavalitsus. Kooli pädevuses olevate teemade osas (õpilaste mõjutusmeetmete rakendamine, tugisüsteemide töö korraldamine, koolilõuna jms) tehtud ettepanekud on üle vaadatud, üldistatud ning nendega arvestatakse õppeaasta üldtööplaani koostamisel ja ellu viimisel.

Kooli ja kodu koostöö ning info liikumise osas eelistatakse otsekontakte klassijuhatajatega ning e-kooli infokanalina. Paberpäevikute uuesti kasutusele võtmine ei ole õigustatud, kuna üle 90% vanemaid ja üle 95% õpilasi kasutavad e-kooli. Info liikumisel on oluline õpetajate poolt e-kooli kasutamine ning kiire tagasiside. Uuel õppeaastal on see täiendava kontrolli all.

Õpilastevahelistes suhetes on suur roll klassijuhatajate tegevusel ja õpilaste – õpetajate suhetes kooli juhtkonna tegevusel. Uuel õppeaastal on Kaasava Kooli projekti raames ette nähtud täiendavad ressursid toetamaks klassijuhatajate tegevusi ning kooli vaimse tervise keskkonna kaardistamiseks. Samuti on ainekesksed õpetajakoolitused asendumas õpetajate individuaalsete koolituskavade ja üldoskustel põhinevate meeskonnakoolitustega.


 

Küsitluste tulemuste analüüsi kasutakase kooli töö tulemuslikkuse hindamisel ning arvamusi ja ettepanekuid koolielu edasisel korraldamisel.

Kategooriad: Uudised