Õppeperioodi lõppedes oli õpilastel ja vanematel võimalik anda koolile tagasisidet veebipõhises rahuloluküsitluses, avaldada seal arvamusi ja teha ettepanekuid koolielu korraldamise kohta.


 

Kui õpilastest kasutas eelmisel õppeaastal seda võimalust 25% õpilastest (354-st 89) siis lõppeval õppeaastal vastas 51% õpilasi (345-st 179). Vanematest täitis läinud aastal tagasiside 65, sel aastal 43.

Õpilaste rahuloluküsitluse statistika  ja kahe aasta võrdlus.

Vanemate rahuloluküsitluse statistika ja kahe aasta võrdlus.


 

Sel kevadel õpilaste hulgas läbiviidud rahuloluküsitluses oli valdav enamus sõnalisi kommentaare positiivsed. Õpilaste poolt kiideti koolitoitu, sõbralikke koolikaaslasi ning väga häid huvitegevuse võimalusi.

Kriitikat tehti põhiliselt:

  • hindamise kohta;
  • koduste tööde ja veerandi lõppu kuhjuvate mahukamate tööde kohta.

Sarnaselt eelmisele aastale oli enim ettepanekuid kooli menüü suhtes (sooviti taimetoitu, friikartuleid, jäätist, rohkem kotlette jms) ning huvitegevuse laiendamise kohta (ratsasport, poks, ameerika jalgpall jne). Kooli söökla uuendas läinud õppeaastal menüüd 15 % ulatuses nagu arengukavas oli ette nähtud. Samas on õpilaste rahulolu toitlustamisega koolis kasvanud.

Huvitegevuses on kool käivitanud tuletõrjespordiringi, uuel aastal alustavad spordi- ja kultuuriürituste management kui huviringid ning järjepidevalt laiendatakse IKT valdkonna (robootika, droonindus, 3D printimine, littleBits) võimalusi. Eelkõige töötatakse ringidega, kus on suurem hulk õpilasi kaasatud ning mille töö on otseselt seotud õppekava täitmisega.

Selle aasta õpilaste hinnangud olid rõõmustavalt enima kasvanud (vaata kogu tabel) õpetajate töö hindamises.

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016
Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 3,75 4,27
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 3,94 4,41
Õpetajad annavad piisavalt tagasisidet minu õpitulemuste kohta 3,87 4,29
Meie kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 3,74 4,15

Olulisim tagasiminek on õpilaste hinnangus konsultatsioonide ja järelvastamiste kohta. Kui läinud aastal hinnati seda 4,27 punktiga siis sel aastal 3,77-ga. Põhjuseid arutame juba augustis kooliastme kodades ning õppenõukogus ja õpilastel peab olema uuel õppeaastal tagatud võimalused konsultatsioonideks.


  1. a vanemate hulgas läbiviidud rahuloluküsitluse sõnalised kommentaarid võib jagada kolme põhilisse gruppi:
  • info liikumine ja kooli ning kodu koostöö;
  • laste ja õpetajate vahelised suhted;
  • ettepanekud õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

Arvamust avaldanud vanemad soovivad paberpäeviku taaskasutamist aga ka personaalseid e-kirju isiklikku postkasti. Erinevate soovide vahel tuleb optimaalne lahendus, mis sobib suurimale hulgale vanematele. Kindlasti on vanematel vajalik e-kooli kasutamine lapsevanemana (NB! Mitte lapse vaates!). E-kool on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ametlik õpiinfosüsteem. Arvutit ja internetti mittekasutavaid vanemaid on ükskuid ning e-kirjakasti ja facebook’i kontot omaval vanemal on kindlasti asjakohane registreeruda e-kooli kasutajaks.

Erinevalt eelmisest aastast on käesoleval aastal avaldanud vanemad õpetajatele nii nimeliselt kiitust (13 õpetaja kohta) kui ka kriitikat (4 õpetaja kohta). Vanemate murekohaks on õpetajate valikuline suhtumine õpilastesse, soov töötada rohkem andekamate lastega ning käitumine. Tõstatatud probleemid on olnud juba õppeaasta jooksul ka vanemate ja juhtkonna vaheliste kõneluste teemadeks. Neist signaalidest lähtuvalt on paigas ka õpetajatega läbiviidavate arenguvestluste fookus.

Järgnevad õpetajate koolitused on keskendunud tagasiside andmisele ja saamisele ning õpetajate enese tegevuse analüüsidele. Kindlasti annavad need edaspidi mõistvamad ja viisakamad alused inimeste vahelisteks suheteks klassiruumis kus õpetaja on ainespetsialistina ühtlasi ka eeskujuks.

Kommentaarides esitati ettepanekud ujumisõpetuse, kooli juurde bussipeatuse toomise ning huvitegevuse korraldamise osas, samuti anti soovitusi koolikiusamise vähendamiseks.

Kooli poolt realiseeritavate teemade osas (koolikiusamise varane märkamine, kõigi õpilaste kaasamine, õpilaste mõjutusmeetmete rakendamine, tugisüsteemide töö korraldamine) tehtud ettepanekud on töös ja nendega arvestatakse uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel ja ellu viimisel.


Õpilaste ja vanemate vastuste tulemustes on ka mõned huvitavad erinevused.

Suurimad muutused vanemate hinnangutes (vaata kogu tabel) olid info liikumisega seoses – kord veerandis kooli poolt korraldatavat lastevanemate õhtut ja kooli veebilehte kasutatakse infoallikana vähe. Infoallikana on kasvanud sõprade ja tuttavate roll. Huvitav on siinkohal märkida, et laste hulgas on muutus just vastupidine: rohkem usaldatakse kooli ametlikku teavet e-koolis ning vähenemas on sõprade roll.

Kui õpilased hindasid õpetajatega suhtlemist eelmisest aastast paremaks siis vastanud vanemad arvavad teisiti ning eelistavad hoopiski kooli juhtkonnaga asju ajada. Kooli maine ja panus õpilastele võimaluste loomisel on laste silmis kõrgem kui vanemate arvamustes.

Huvitegevus, toitlustamine koolis ning õpilastranspordi korraldamine on nii õpilaste kui vanemate arvates paranenud.


Küsitluste tulemuste analüüsi kasutatakse kooli töö tulemuslikkuse hindamisel ning arvamusi ja ettepanekuid koolielu edasisel korraldamisel.