2016/17. õ.-a. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika ja kokkuvõtted.


Õppeperioodi lõpul (26.mai – 9.juuni) oli õpilastel ja vanematel võimalik anda koolile tagasisidet veebipõhises rahuloluküsitluses, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid koolielu korraldamise kohta.

Vastanuid viimase kolme aasta jooksul:

2014/15 õ.-a. 2015/16 õ.-a. 2016/17 õ.-a.
Õpilased 89 vastanut 354-st 178 vastanut 345-st 145 vastanut 337-st
Vanemad 65 44 67

Kooli kasutuses on nüüd kolme aasta andmed ning nende võrdlev analüüs võimaldab juba detailsemalt hinnata õpilaste ja vanemate seisukohti, eriarvamusi ning ootusi. Kodulehel avaldame üldise analüüsi, hinnangute suuremad muutused ja keskkonnas e-formular genereeritud õpilaste ja vanemate vastuste statistika.

Täpsemad analüüsid klasside, kooliastmete ning tüdrukute ja poiste lõikes on arutlusel ja järelduste tegemiseks augustikuus toimuvatel töökoosolekutel.

Suur tänu kõigile õpilastele ja vanematele vastuste eest!Õpilaste tagasisides antud hinnangute teeks heameelt igale koolile (vaata kolme aasta võrdlustabelit).

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016 2017
Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 3,75 4,27 4,53
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 3,94 4,41 4,56
Õpetajad annavad piisavalt tagasisidet minu õpitulemuste kohta 3,87 4,29 4,50
Meie kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 3,74 4,15 4,35
Kas tunned, et sinu tegemisi ja kordaminekuid märgatakse? 3,66 3,99 4,18
Tahan tavaliselt kooli tulla hea meelega 3,47 3,77 3,95
Mulle meeldib meie koolis õppida 3,88 4,15 4,27

Õpetajate poolt õpilaste märkamine, tunnustamine ja toetamine on kaasa aidanud suhete üldisele paranemisele ning seeläbi on ka näha, et õpilased soovivad meie koolis õppida.

Olulisemad tagasiminekud rahulolus puudutasid koolitransporti ja asjade hoidmist

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016 2017
Olen rahul õpilastranspordi korraldusega 4,15 4,36 4,03
Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse ja lõhutakse 3,66 3,79 3,38

Kas koolitranspordiga rahulolu langus on seotud koolibusside saabumise ja väljumisega kooli juurest ning bussijaamas ajaveetmise vähenemisega? Või on põhjuseks tõesti halvad väljumise kellaajad, millele õpilased viitavad ka sõnalistes hinnangutes? Kindlasti tuleb koolil koos transpordi korraldajatega seda uurida. Asjade hoidmise turvalisuse teema juures on vajalik mõista, et lukustatavad koolikapid on kasutamiseks! Õpilasesinduse poolt kevadtalvel kontrollitud perioodil oli paraku ca 25 % õpilaste kappidest lukustamata. Jätkuvalt panustab kool turvalisusesse ja õpilaskodusse paigutatud turvakaamerate süsteemi järel projekteerima samasugust süsteemi ka koolimajja.


Olulised suundumused (vaata tabel), mis väärivad esile tõstmist:

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016 2017
Koolis toimuva kohta saan infot lapsevanemalt 3,02 3,59 3,75
Koolis toimuva kohta saan infot sotsiaalmeediast 3,75 3,52 3,44
Koolis toimuva kohta saan infot e-koolist 4,20 4,22 4,52

Tõsine muutus on toimunud laste ja vanemate suhtlemisel koolis toimuva üle. Kui 2015. aastal suhtles koolis toimuva osas kord päevas või vähemalt paar korda nädalas 73 % õpilasi oma vanematega, siis 2016. aastal oli neid 81% ja sel aastal juba 88 %.

Valdav enamus meie kooli õpilasi (70-75%) kulutab kodus õppimise peale päevas kas kuni 20 minutit või 20-40 minutit.

Vähenenud on õpilaste arv, kes ei oska vastata koolikiusamise suhtes ning kes arvavad, et koolis on kiusamine igapäevane. Kiusamist märgatakse rohkem ning samuti on aru saadud, et sellega tegeletakse koolis tõsiselt.


Õpilaste hulgas läbiviidud rahuloluküsitluse põhilised sõnalised kommentaarid puudutasid järgmiseid teemasid:

  • huvitegevus;
  • koolikeskkond (nii füüsiline kui vaimne).

Üldised hinnangud on head, paljudel juhtudel on lihtsalt kirjutatud, et kool, klass ja õpetajate inimlikkus meeldivad.

Huvitegevuses soovitakse juurde maadlust, jalgrattasporti, pesapalli, sulgpalli, ratsutamist ja ujumist. Endiselt tuleb koolil töötada eelkõige ringidega, kus on suurem hulk õpilasi kaasatud ning mille töö on otseselt seotud õppekava täitmisega. Samuti on mureks busside väljumisaegade ühitamine huviringide aegadega.

Õpilased on märganud kooli ümbruse korrashoidu ning teinud märkusi tualettruumide puhtuse kohta. Märkimisväärselt paljud õpilased kiidavad koolilõunaid. Samas nõutakse endiselt friikartuleid ja (kirjapilt muutmata, 4. klass): „Koolis on vajja puffvetid!“  😀

Ettepanekutena on õpilaste poolt tehtud julgemat sekkumist distsipliiniprobleemidesse nii õpetajate kui klassikaaslaste vanemate poolt ja seda ka kogukonnas (linnas, bussides, külades) ning kooli kasutuses olevate ruumide aktiivsemat kasutamist.

Eelmistel aastatel õpilaste poolt päevakorras olnud õpetajate hindamispõhimõtete, konsultatsiooni võimaluste, koduste tööde mahtude jms kohta käesoleva aastal märkusi ei olnud.Vanemate rahuloluküsitlustes (vaata kolme aasta võrdlustabelit) ollakse kooliga ja koolis omandatud hariduse võimalustega ollakse üldiselt rahul.

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016 2017
KiNG-s omandatud haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada 4,55 4,35 4,43
Olen oma lapse kooliga üldiselt rahul 4,51 4,42 4,48
Mu lapsel läheb koolis hästi (% vastanuist) 76,9 65,9 73,1

Vanemate seisukohad õpetajate tegevuste kohta erinevad õpilaste seisukohtadest. Õpilased tajuvad õpetajaid eeskujudena ja hindavad suhteid oluliselt paremaks kui vanemad.

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016 2017
Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,34 4,10 4,16
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 4,33 4,21 4,19

Mis võib olla selle põhjuseks? Võib olla on probleem õpetajate ja klassijuhatajate suhtlemisel vanematega, vahetu kommunikeerumine e-kooli kõrval?

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016 2017
Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas 4,84 4,58 4,55
Lapsevanemana on mul lihtne aineõpetajatega suhelda 4,15 4,16 4,07

Samas on vanemate poolt täidetud (vaata tabel) küsitluses näha, et e-kooli suhtluskanalina kasutamine on kasvanud kolme aastaga 76 %-lt 87 %-le ja e-kirja ning lastevanemate koosoleku osakaal vähenenud 37 %-lt 7 %-le. Toimunud arenguvestlusi hindab kõrgelt 48 % vanemaid, samas ei ole ca kolmandiku vanematega seda toimunudki.

Oluliselt on kasvanud vanemate hulk, kes ei kasuta järjepidevat abi õpi- või käitumisraskuste probleemide lahendamisel ja samas on hinnang kooli abi suhtes muutunud kriitilisemaks. Koolikiusamisi märgatakse enam ja märgatakse ka, et kool tegeleb koolikiusamistega järjepidevalt.

Seega saavad olema suhted vanematega, arenguvestluste korraldamine ning nende sisukus, kooli panus õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamiseks ning koolikiusamiste märkamine ja ennetamine uue õppeaasta tegevussuunad.


2017. a vanemate hulgas läbiviidud rahuloluküsitluse põhilised sõnalised kommentaarid puudutasid järgmiseid teemasid:

  • e-kool ja selle kasutamine infokanalina;
  • õpilaste suhted õpetajatega;
  • mitmesugused ettepanekud koolielu korraldamisel.

Kuna e-kool õpiinfosüsteemina on valdavale enamusele vanematele sobiv, siis soovitakse ka selle aktiivset kasutamist õpetajate ja klassijuhatajate poolt põhiliselt kahes suunas:

  1. teadete kiiremal ja selgemal edastamisel;
  2. hinnete kiiremal sisestamisel.

Uuel õppeaastal on see täiendava kontrolli all. E-kooli kui eraettevõtte perepaketi hinnakujundus ning reklaamide mittelubamine ei ole kooli pädevuses.

Väga heade õpetajate märkamise kõrval on vanemad kriitilised õpetajate suhtlemisoskuste ning õiglustunde osas. Märgitakse õpetajate hoiakuid lemmikõpilaste või sugulaste suhtes. Tõstatatud probleemid on olnud juba õppeaasta jooksul vanemate ja juhtkonna vaheliste kõneluste teemadeks ning arutatakse õpetajatega läbiviidavatel arenguvestlustel.

Vanemate arvamusavaldused lapse arengu ja hinnete tähtsuse osas ulatuvad seinast seina.

Märgata ja tunnustada last arengu juures, hinded ei ole ju kõige tähtsam!
Igasugune teater ja tilulilu tuleb koolis lõpetada sest hinded on ju ikkagi kõige tähtsamad ja riigieksami tulemuste pingereas on kool viletsal kohal! Kes õppida tahab, saavutab tulemusi nii siin, kui seal
(kirjapilt muutmata).

Vastuseks: riigieksamite korraldaja SA Innove poolt avaldatud kolme aasta riigieksamite tulemuste analüüs näitab, et meie kooli panus õpilaste arengusse on olnud täiesti ootuspärane ja vastab nende õpilaste võimetele, kes on meil gümnaasiumi lõpetanud. Kool lähtub oma tegevustes volikogu poolt kinnitatud arengukavast, riiklikest õppekavadest ja üldtööplaanist. Neis koolielu korraldavates dokumentides on akadeemiliste teadmiste omandamise kõrval aga olulisel kohal ka lapse mitmekülgse arengu tagamine.

Lapsevanemad sooviks koolis näha müügikioskit, kus laps saaks osta omale meelepäraseid suupisteid, aga ka kooli sööklas enam kohalikust toorainest ja kohapeal valmistatud toite. Õpilastega sarnaselt teeb vanematele muret huviringides osalemise võimalus, seda nii transpordi korraldamise kui osalustasude osas.

Paljude vastandlike soovide vahel tasakaalu leidmine ei ole lihtne. Koolieine jaoks ühes päevas ette nähtud 1,02 € seab eelarvelised piirangud ja tervisekaitselased nõuded kooli sööklale ning kasutatavale toorainele on karmid. Koolis müügipunkti avamine eraettevõtja poolt on küsitav majanduslikus mõttes ja kool panustab puhveti pidamise asemel menüü mitmekülgsemaks muutmisse. Huviringid, mis töötavad kooli haldusalas, on eranditult kõik tasuta.Küsitluste tulemuste analüüsi kasutatakse kooli töö tulemuslikkuse hindamisel ja arvamusi, kriitikat ning ettepanekuid koolielu edasisel korraldamisel. Tehtud ettepanekud on töös ja nendega arvestatakse uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel ja ellu viimisel.

Kategooriad: Uudised