2019/20. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika ja kokkuvõtted

Kuues aasta oli õpilastel ja vanematel õppeperioodi lõpus võimalus anda koolile tagasisidet veebipõhises rahuloluküsitluses, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid koolielu korraldamise kohta.

Kindlasti oli 2019/20 õppeaasta viimane kolmandik eriolukorra tingimustes ja distantsõppel erandlik. Pikk kodus õppimise periood, vahetu suhtlemise puudumine ning kogu õppe-kasvatustöö korraldamine distantsilt tehniliste vahendite abil mõjutab ka koolile antavat tagasisidet.

Eriolukorra ajal viisime kooli poolt läbi ka esimese, teise ja viienda (õpilaste ja vanemate hulgas) distantsõppe nädala järel kiired fokusseeritud tagasisideküsitlused ning rõõmustavalt kõrgelt hindasid nii siis kui praegu vanemad koolipoolset tegevust lapse ja kodu toetamisel.

Vaadates tagasiside tulemusi ning sidudes need esmaste õppetöö tulemustega (pikendatud õppetöö lõpeb alles augustiga) võib aga kindlalt öelda, et nii õppetöö tulemused kui rahuloluküsitlustes antud tagasiside näitajad on stabiilsed ja head.

Vastanuid viimase kuue aasta jooksul:

2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 2018/19. õa 2019/20. õa
Õpilased 89 vastanut 354-st õpilasest 178 vastanut 345-st õpilasest 145 vastanut 337-st õpilasest 157 vastanut 344-st õpilasest 214 vastanut 339-st õpilasest 117 vastanut 331-st õpilasest
Vanemad 65 44 67 50 59 94

Kuue aasta andmete võrdlemine ja analüüs (2014/15. õa, 2015/16. õa, 2016/17. õa, 2017/18. õa, 2018/19. õa) võimaldab teatud määral hinnata olukorda, sh tugevusi ja kitsaskohti ning muutusi, suundumusi ja õpilaste ja vanemate seisukohti, eriarvamusi ning ootusi.

Kodulehel avaldame üldise analüüsi, hinnangute suuremad muutused ja keskkonnas e-formular genereeritud õpilaste ja vanemate vastuste statistika.

Küsitluste tulemuste analüüsi kasutame kooli töö tulemuslikkuse hindamisel ja arvamusi, kriitikat ning ettepanekuid koolielu edasisel korraldamisel. Tehtud ettepanekud on töös ja nendega arvestatakse uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel ja ellu viimisel.

Suur tänu kõigile õpilastele ja vanematele vastuste eest!


Analüüsi sissejuhatuseks mõned selgitused, mis peaksid aitama andmeid paremini mõista:

 • erinevate tagasisidede tulemusi (õpilased, vanemad, õpetajad, SA Innove rahuloluküsitlused) tuleb analüüsida koosmõjus;
 • viiepallisel hindamisskaalal on aastate keskmised tulemused kerkinud väga kõrgele (4,0 ja enam) ning 0,15–0,20 pallised kõikumised ei näita enam sisulisi muutusi;
 • õpilaste hulgas on vastajate vanusegruppides kõikumisi.

Neid asjaolusid tuleb arvestada andmete analüüsil. Sellest tulenevalt on käesoleval aastal keskendutud tagasisidedes selgelt eristuvatele muutustele ning muutuste ühisosadele.

Õpilaste poolt tagasisides antud hinnangutes on väga väikesed muutused ning 5 palli skaalal on kõikumised vahemikus -0,2 kuni +0,2 täiesti ootuspärased.

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015-2019 2020 muutus
T P kesk T P kesk kesk
Meie koolis on sõbralik õhkkond 3,87 3,92 3,89 3,94 3,92 3,93 0,04
Olen ise sõbralik ja teistele eeskujuks 4,49 4,17 4,34 4,59 4,00 4,34 0,00
Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,22 4,42 4,30 4,35 4,24 4,31 0,01
Õpetajad selgitavad mulle, mida olen teinud hästi 4,36 4,25 4,30 4,03 4,12 4,07 -0,23
Õpetajad selgitavad mulle, mida saaksin teha paremini 4,46 4,47 4,46 4,29 4,33 4,31 -0,15
Ma tunnen, et saan koolis antavate ülesannetega hakkama 4,14 4,08 4,11 4,15 4,06 4,11 0,00
Kui palju oled tulemusteni jõudmiseks pingutanud 4,57 4,31 4,46
Kui iseseisvana tunned ennast oma õppimise korraldamisel 4,60 4,47 4,55
Kuidas Sa tunned enda vastutust õppimise korraldamisel 4,72 4,41 4,59
Kas Sa vajadusel osaled pakutavates konsultatsioonides? 4,18 3,93 4,05 4,29 3,78 4,08 0,03
Koolis pakutakse piisavalt võimalusi huvitegevuseks 4,53 4,49 4,51 4,43 4,33 4,38 -0,13
Saan osaleda võistlustel, konkurssidel, projektides, õppekäikudel jms 4,22 4,33 4,27 4,28 4,29 4,28 0,01
Ma olen hoolas ja hoian kooli vara 4,82 4,54 4,69 4,94 4,53 4,77 0,08
Olen rahul toitlustamisega meie koolis 4,13 4,29 4,20 3,87 4,22 4,02 -0,18
Kas tunned, et sinu tegemisi ja kordaminekuid märgatakse? 3,99 4,12 4,04 3,97 3,94 3,96 -0,08
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 4,34 4,39 4,35 4,56 4,29 4,44 0,09

Jätkuvalt kajastuvad huvitavad vastuolulised hinnangud õhkkonna kohta koolis ning iga lapse enda hinnang enda sõbralikkusele. Kui lapsed hindavad kõrgelt, et nad ise on sõbralikud ja õpetajad on eeskujuks, siis õhkkonda koolis tervikuna tajutakse madalamalt. See tekitab küsimuse, kust ja kellest niisugune vastuolu tuleb? Seda enam, et ka vanemad hindavad õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid väga heaks (4,55 palli).

Õpilastele on kolm aastat antud võimalus kaudselt hinnata õpetajate tööd läbi küsimuste, kuidas õpetajad õpilase arengut toetavad ja selgitusi jagavad. Kahe eelmisega aastaga on siin tagasiminek ja see tuleneb selgelt distantsõppe eripärast. Samas  võib olla ka tegemist asjaoluga, et õpilased on muutunud teadlikumaks ning nende ootused õpetajapoolse tagasiside osas on oluliselt tõusnud.

On loomulik, et õpetajatel oli distantsõppel oluliselt vähem võimalusi ning ka kogemusi tagasiside andmisel ja see on õpetajate jaoks oluline enesearenduse valdkond.

Tuleb mõista, et õpetajate poolt tagasiside andmise maht küündis tuhandetesse kirjadesse ja sõnumitesse. Samuti tuleb lastel õppida ja harjuda mõttega, et elus ei loo kõikjal nemad reegleid, ei saa valida vaid endale sobivaid variante ega ümbritseda end üksnes sobivaga.

Distantsõppel oli määrava tähtsusega õpilase iseseisva töö oskus, tahe ning vastutustunne ja sellest tulenevalt on ka rahuloluküsitlustes tehtud muudatusi. Vastanud õpilased andsid nii enda pingutustele, iseseisvusele ja vastusele märkimisväärselt kõrged hinnangud kuid tähelepanu tõmbab poiste enda vastutuse madalam tajumine. Lisades siia veel konsultatsioonides osalemise siis on märgata on just poiste hinnangute alanemisi ja ilmselt on see üks märkidest, millega tuleb koolil ning vanematel uuel õppeaastal tegeleda.

Huvitegevusega rahulolu tagasiminek on mõistetav kahel põhjusel:

 1. distantsõppe perioodil tuli valdav enamus õpilastele suunatud projekte, sündmusi, võistlusi jmt ära jätta;
 2. kool on teadlikult huvitegevuse ja –hariduse meetmesse vähem taotlusi esitanud jättes vallasiseselt enam võimalusi teistele sündmuste korraldajatele.
 3. noorte seas on kasvanud huvi spetsiifiliste huviringide vastu, mida pole võimalik harrastada koha peal ja mõnel juhul liigutaksegi mujale – nt Pärnu, laulustuudiod, ratsutamine, tantsimine, võimlemisklubides osalemine jmt

Jätkuvalt on teemaks toitlustamine, seda just tüdrukute kriitiliste hinnangute läbi ning 1 € maksva koolieine puhul on ikka päevakorras kvaliteedi ja kvantiteedi tasakaalu otsimisega.

Õpilaste kordaminekute märkamist tajuvad lapsed madalamalt. Taas on siin üheks põhjuseks distantsõpe ning mitmete tunnustusürituste ära jäämine. Samuti võib siin mõju avaldada asjaolu, et sel õppeaastal ei avaldatud kiituste käskkirju e-koolis vaid tunnustati kooli kuukirjades.

Õpetajate poolt õpilaste märkamine, tunnustamine ja toetamine on kaasa aidanud suhete üldisele paranemisele ning seeläbi on ka näha, et õpilased tunnevad end koolis hästi ja soovivad siin õppida.


Kool on olulise teemana hoidnud ja hoiab ka edaspidi fookuses õpilastevahelisi suhteid. Viimase kuue aasta jooksul õpilaste poolt antud vastused:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meie koolis … vastas 89 vastas 178 vastas 149 vastas 155 vastas 213 vastas 117
ei ole kiusamist ega koolivägivalda 3,4% 6,2% 3,4% 16,8% 4,7% 3,4%
on sõbralikku nägelemist 34,8% 30,9% 28,2% 36,1% 31,5% 29,3%
on natuke kiusamist 34,8% 34,8% 47,0% 30,3% 32,9% 37,9%
on kiusamine igapäevane 10,1% 7,3% 6,7% 3,9% 9,9% 10,3%
on tõsiselt vägivalda 2,2% 3,4% 4,0% 0,6% 2,8% 2,6%
ei oska vastata 14,6% 17,4% 10,7% 12,3% 18,3% 16,4%
Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele: 89 178 149 154 211 117
ei ole kokku puutunud 52,8% 47,2% 40,3% 50,6% 30,3% 44,4%
jäetakse tähelepanuta 1,1% 2,2% 0,7% 3,9% 1,4% 2,6%
tegeletakse harva 1,1% 2,8% 1,3% 0,6% 5,2% 3,4%
tegeletakse pisut 15,7% 12,4% 10,1% 7,1% 11,8% 14,5%
tegeletakse 9,0% 14,6% 16,1% 7,8% 13,3% 14,5%
tegeletakse tõsiselt 20,2% 20,8% 31,5% 29,9% 37,9% 20,5%

Lõppeval õppeaastal tuleb arvestada distantsõppe eripära ning tohutut interneti kasutamist õpilaste poolt igapäevaselt väga suures mahus. Samuti on kooli kasutuses õpilaste, kogukonna ning vanemate pöördumised. Neid aluseks võttes on kindel, et päris paljud kiusamisjuhtumid (ka need, millega tegeleb politsei) ei ole seotud igapäevase kooli õppe-kasvatustegevusega. Järgmiste sammudena tuleb koostöös vanemate ja kogukonnaga veelgi kiiremini märgata kiusajaid ja kiusatavaid ning jätkata erinevate osapoolte (kool, kodu, lastekaitse, noorsoopolitsei) tihedat koostööd.

Kool kui asutus ja organisatsioon ei saa mitte kedagi kiusata ja „koolikiusamine“ kui termin on täiesti vale mõiste. Kiusata saavad inimesed üksteist ja kiusamise koht on kus iganes: bussipeatus, internet, klassiruum, mänguväljak vms. Seega sõltub kiusamine vaid inimsuhetest, kasvatusest ja hoolivusest teiste suhtes.


Õpilaste hulgas läbiviidud rahuloluküsitluses olid sõnalised kommentaarid üsna napisõnalised ja igas valdkonnas oli mitmesuguseid arvamuseavaldusi.

Endiselt sooviksid õpilased huvitegevuses ja sportimise võimalustena näha kitsaid valdkondi ja hämmastav on see, et need muutuvad iga aastaga. Kui läinud aastal sooviti, et oleks iluuisutamine, sulgpall, motokross, hoki, maadlus, käsipall jne. siis sel aastal on avaldatud soove tennisemängu, ujumise, tehnoloogiaringi (garaažis!), saalihoki kohta.

Küsimusele „Mis mulle meie koolis meeldib? Mis on meie koolis head?“ oli 67-l korral kiidetud sõpru, 61-l korral õpetajaid ja 59-l korral kooli õhkkonda.

Nii arvas 3. klassi tüdruk. „Meie koolis on hea, siin on nii palju headust ja sõpru!“

Nii arvas 9.klassi poiss. „Meeldib, et toit on hea ja siin koolis saab hea hariduse ning palju lahedaid üritusi!“Nagu õpilaste, nii on ka vanemate tagasiside hinnangutes väikesed muutused ja on eranditult kõik positiivsed! Kindlasti on käesoleva aasta tagasiside mõjutatud eriolukorra distantsõppest ja hea meel on tõdeda, et kooli ja kodude ühiseid pingutusi hindavad vanemad kõrgelt.

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015-2019 keskmine 2020 muutus
Lapsevanemana on mul lihtne aineõpetajatega suhelda 4,11 4,18 0,07
Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 4,71 4,78 0,07
Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas 4,70 4,86 0,16
Kuidas hindate suhtlust õpetajatega distantsõppe perioodile 4,41
Kuidas tajute koolipoolset kodu toetamist distantsõppe perioodil 4,30
Kuidas hindate teabe liikumist distantsõppe perioodil 4,24
Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,22 4,26 0,04
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 4,26 4,55 0,29
Koolis ollakse sallivad kõigi suhtes 3,82 4,06 0,24
Lapse tegemisi ja kordaminekuid märgatakse 4,47 4,62 0,16
Minu lapse õpetajad on asjatundlikud 4,51 4,52 0,01
Minu lapse õpetajad arvestavad lapse individuaalsusega 4,25 4,43 0,19
Õpetajad selgitavad lapsele, mida ta on teinud hästi 4,32 4,41 0,09
Õpetajad selgitavad lapsele, mida ta saaks teha paremini 4,23 4,34 0,11
Õpetajad arvestavad lapse arvamustega 3,95 4,22 0,27
Arenguvestlused peavad olema järjepidevad 4,10 4,16 0,06
Õpiraskustega lapsed saavad koolist abi 4,32
Koolis on võimalik saada järelaitamistunde ja konsultatsioone 4,58
Minu laps on saanud õpetajatelt vajadusel individuaalselt abi 4,11
Minu laps on osalenud järelaitamistundides ka konsultatsioonides 3,32
Minu laps kasutab aktiivselt konsultatsioone ja järelaitamistunde 3,07
Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima asuda 4,37 4,39 0,02
KiNG-s omandatud haridus võimaldav hästi hakkama saada 4,41 4,41 0,00
Olen oma lapse kooliga üldiselt rahul 4,41 4,51 0,10
  4,25 4,38 0,13

Head meelt valmistavad vanemate hinnangud suhtlemisvõimaluste kohta aineõpetajate ja klassijuhatajatega – nii üldises plaanis kui ka eraldi distantsõppe perioodil. Vanemate soovidele suhelda vaid e-kirja, online messengeri või telefoni teel seab piirangu õpetajate ja klassijuhatajate ajaressurss.

Laste individuaalsusega ja nende arvamustega arvestamine ning toetava tagasiside andmine on kasvanud. See on oluline suundumus ja sellele on suunatud rõhk ka haridusvaldkonna järgmistes arengudokumentides.

Väga huvitav ja põhimõtteline muutus toimub hinnangutes kui küsimuse rõhuasetust pisut muuta. Varasematel aastatel küsisime tugistruktuuride kohta kooli keskselt ning vanemad hindasid nende olemusolu kõrgelt (4,32 ja 4,58 palli). Kui aga samasisuline küsimus esitada nendes aktiivse osalemise kohta, siis on vanemad teadlikud, et laps ei kasuta kooli poolt pakutavaid võimalusi aktiivselt (3,32 ja 3,07 palli). Määravaid järeldusi ei saa siinkohal küll teha, sest üldine kõrge õppeedukuse tase võib-olla tõesti ei eeldagi paljude õpilaste osalemist neis kuid neid võimalusi tuleb analüüsida.

Andmete analüüsil põhjal ilmnesid väga tugevad seosed (korrelatsioon, suhteseos 0,962) kolme vastuse vahel:

 • mida vähem vanem suhtleb kooliga (1. eelistus 4 korda aastas toimuvad lastevanemate õhtud)
 • seda väiksem on vanema poolt tajutud lapse õppimise soov, tahe
 • seda väiksem on vanema poolt tajutud lapse enda vastutus

ning see ei ole seotud laste vanusega. Sellest saab teha vaid ühe järelduse: mida enam ja tihedamalt teevad kodu ja kool koostööd, seda enam on võimalik toetada lapse õppimist.

Sel aastal on vanemate sõnalises tagasisides enim seisukohti distantsõppe, selle korraldamise ning sobivuse kohta, asjatundlikest soovitustest üsna pealiskaudse kriitikani (ei meeldinud õpetaja kodukontori kardinate värv, rahulolematus kui last ei lubatud e-sigaretiga osaleda videotunnis jmt). Seega – virtuaaltundide korraldamisel on kogu kooliperel palju õppida …

Sõnaliselt ennast väljendanud vanemate arvamused ulatuvad seinast-seina ja erinevate soovide vahel tuleb leida optimaalsed lahendused, mis sobivad suurimale hulgale vanematele. Teemad, mille realiseerimine on igapäevase õppe- ja kasvatustöö osa, (laste individuaalsusega arvestamine, toetava tagasiside andmine; kiusamise varane märkamine, kõigi õpilaste kaasamine), on töös ja nendega arvestatakse uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel ja ellu viimisel.

Nii kirjutas 3. klassi vanem. „Distantsõpe näitas, et minu lapsele see sobis väga hästi. Pidas päevakavast kinni ja tööd said kõik õigeaegselt ja lõunaks tehtud. Vaba aega jäi rohkem, kui koolis käies.“

Nii kirjutas 5. klassi vanem. „Lapsevanemana arvan, et mitte lapsevanem ei pea õpetajatega suhtlema vaid õpetajad peavad õpilastega suhtlema.“

Nii kirjutas 9. klassi vanem. „Turvaline ja traditsioonidega kool kus saab õppida ja on palju tasuta huvitegevuse võimalusi ning kus laps ei jää märkamata.“


 

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et rahuloluküsitlustes väljendub teatud määral (nii õpilaste, vanemate kui ka õpetajate hinnangutes) distantsõppe sobivus ja mittesobivus. On selle tuliseid pooldajaid ning neid, kellele see ei sobinud. Loodame, et õpitud kogemused on toeks paindlikul koolikorraldusel järgmistel aastatel.

Kuue aasta rahuloluküsitluste mediaan (pooled vastajad on andnud kõrgema ja pooled vastanud on andnud madalama hinnangu) on üldist kõrget tausta arvestades stabiilne.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
õpilased 3,90 4,22 4,20 4,59 4,35 4,33
vanemad 4,38 4,33 4,16 4,47 4,36 4,47
õpetajad 4,34 4,44 4,40 4,46 4,44 4,50

Kuue aasta mahukaid andmeid ja muutusi analüüsides kujunevad järgmise õppeaasta üldtööplaani rõhuasetusega märksõnadeks:

 • õppijate individuaalsusega suurem arvestamine ja toetava tagasiside andmine;
 • vanemate ja kooli koostöö;
 • kooli tugistruktuuride tõhus rakendamine iga õppija arengu toetamiseks.


 

 

Kategooriad: Uudised