el_sotsiaalfond_horisontaalne

Meetme „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused” raames korraldab Kilingi-Nõmme Gümnaasium projekti “Mentorist õpetaja – ennastjuhtiv õppija”

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse summa on  4 860,00 eurot
Projekti algus ja lõpp: 10.10.2019 – 28.08.2020
Projekti number: 2014-2020.1.02.19-0758


Õpetajate kutsekompetentsi väärtustamise ja arendamise aluseks on läbimõeldud ja vajadustele vastavalt kavandatud koolitused, motivatsioonisüsteem ning enesearenguks võimaluste loomine. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis on enesearengu, motivatsioonisüsteemi ja koolituskavade aluseks õpetajate
kutsestandard. Jätkuvalt on vajalik keskenduda individuaalsete eesmärkide, motivatsiooni ja meeskonnatöö arendamisele, mis tagab kollegiaalse tõhususe ning õpetajate parema valmisoleku haridussüsteemis toimetulekuks


Projekti eesmärgiks on luua KiNG’is teadlik koostöine mentorlussuhete võrgustik. Käivitatav mentorsüsteem annab õpetajatele oskused enda eesmärke ellu viia ja teiste, nii kolleegide kui õppijate eesmärke toetada.


3.koolituspäeval 12.augustil 2020 keskenduti mentorluse aspektidele õpetaja töös ning koostöisele tõhususele.

Mentorluse eesmärgid:

 • toetada kolleegi isiklike ja kooli õppe-kasvatustöö eesmärkide elluviimisel;
 • arendada koostööd ja kollegiaalset probleemide lahendamist. Õppida tundma professionaalse läbipõlemise märke ja aidata üksteist raskustest üle;
 • soodustada uute teadmiste ja haridusuuenduste rakendamist töös, reflekteerida arenguprotsessides toimuvat, analüüsida tulemusi ja teha häid plaane;
 • õppida ennast analüüsima, tagasisidet konstruktiivselt kasutama ja kujundada välja isikupärane tööstiil;
 • abistada üksteist erivajadustega laste õpetamisel ja kaasava hariduse teostamisel.

Tegevused:

 1. usaldussuhte loomine ja konfidentsiaalsus;
 2. aktiivne kuulamine ja empaatiavõime;
 3. tagasiside ja jagatud refleksioon;
 4. eesmärgistamise toetamine;
 5. arengu ja õppimise toetamine.

Professionaalse arengu toetamine läbi mentorluse:

 1. õpetaja kui täiskasvanud õppija;
 2. õpetaja kutseoskused ja kompetentsimudel;
 3. dialoog laste arengu nimel: koostöö vanematega, erialaspetsialistidega jt. täiskasvanutega;
 4. kokkuvõte: õigel ajal, õigesti tehtud arenguvestlus, tagasiside või refleksioon teeb õpetaja oma elu lihtsamaks ning töö tulemuslikumaks.


2.koolituspäeval 26.veebruaril 2020 olid vaatluse all eesmärgistamise oskused, sihipärane tegutsemine, käitumisstiilid ja koostöine eesmärgistamine.

Eesmärgid! Eesmärgid?: eesmärgistamine, valikud, autonoomia, tänaste õppijate eesmärgid ja kuidas saab meie kool iga õppija arengut toetada?

Eesmärgistamise oskused: heast eneseanalüüsist kasvavad välja tugevad eesmärgid, DISC käitumisstiilide mudel: eesmärgid ja hirmud. Mis on minu haridusväärtused? Isiklike eesmärkide seadmine, tutvustamine oma meeskonnas ja tagasiside. Õpetaja tundi mineku eesmärgi “tõlkimine” õpilase eesmärgiks. Erinevate õppijate eesmärkide ja õpistiilide analüüs.  Kuidas juhendada teist eesmärgistamisel?

Koostöine eesmärgistamine ja mentorlus õpetaja töös: Heade eesmärkide mudel.  Meie kooli eesmärgid. Mentori tegevused õpetaja enesejuhtimise etappides: eesmärgistamine – sihipärane tegutsemine – tagasiside – refleksioon.


1.koolituspäeval 24.oktoobril 2019 oli põhifookuses eneseanalüüsi oskused ja mentorlus õpetaja töös.

Nüüdisaegse õpikäsitluse “kolm vaala”: ennastjuhtiv õppimine, koostöös õppiv õpetaja ja 21. sajandi oskused;  õppiv organisatsioon, õpetaja professionaalsus ning mentorlus ja jagatud juhtimine.

Eneseanalüüsi võtmeküsimused: Kes ma olen? Miks ma käitun õpetajarollis nii, nagu ma käitun? Kui ma tahan teistsuguseid tulemusi, mida pean siis muutma? Enesejuhtimine: minu tugevused, arenguvajadused, vältimiskäitumised ja efektiivsuse tõstmise strateegiad.

Mentorist õpetaja loob tingimused ennast juhtiva õppija kasvamiseks. Mentorlus kui kollegiaalse õppimise vorm. Õpetaja enesetõhususe mudel: eesmärgistamine – sihipärane tegutsemine – tagasiside – refleksioon. Erinevate õppijate õpistiilid ja tugevused-nõrkused. Kuidas juhendada teist refleksiooniprotsessis?