2017/18. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika ja kokkuvõtted.

Neljas aasta oli õpilastel ja vanematel õppeperioodi lõpus (25. mai – 5. juuni) võimalik anda koolile tagasisidet veebipõhises rahuloluküsitluses, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid koolielu korraldamise kohta.

Vastanuid viimase nelja aasta jooksul:

2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa
Õpilased 89 vastanut 354-st õpilasest 178 vastanut 345-st õpilasest 145 vastanut 337-st õpilasest 157 vastanut 344-st õpilasest
Vanemad 65 44 67 50

Kolme varasema õppeaasta (2014/15. õa, 2015/16. õa, 2016/17. õa) ja lõppeva õppeaasta andmed ning nende  analüüs võimaldavad põhjalikult hinnata õpilaste ja vanemate seisukohti, eriarvamusi ning ootusi.

Kodulehel avaldame üldise analüüsi, hinnangute suuremad muutused ja keskkonnas e-formular genereeritud õpilaste ja vanemate vastuste statistika.

Küsitluste tulemuste analüüsi kasutatakse kooli töö tulemuslikkuse hindamisel ja arvamusi, kriitikat ning ettepanekuid koolielu edasisel korraldamisel. Tehtud ettepanekud on töös ja nendega arvestatakse uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel ja ellu viimisel.

Suur tänu kõigile õpilastele ja vanematele vastuste eest!Käesoleva aasta küsitluses on mõningaid muudatusi ja nende aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbiviidavate rahuloluküsitluste metoodika. Kooli jaoks oleme täpsustanud teemasid, millele kool saab ja peab suuremat rõhku panema (näiteks õpetajate tagasiside õpilastele) ning välja on jäetud küsimused, mille korraldamine ei ole otseselt kooli tegevus (näiteks õpilastransport).

Õpilaste tagasisides antud hinnangud teeks heameelt igale koolile (vaata nelja aasta võrdlustabelit).

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016 2017 2018
Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 3,75 4,27 4,53 4,56
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 3,94 4,41 4,56 4,69
Õpetajad annavad piisavalt tagasisidet minu õpitulemuste kohta 3,87 4,29 4,50
Õpetajad selgitavad mulle, mida olen teinud hästi 4,39
Õpetajad selgitavad mulle, mida ma saaksin teha paremini 4,61
Õpetajad arvestavad minu arvamusega 4,22
Õpetajad annavad mulle valikuvõimalusi 4,34
Meie kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 3,74 4,15 4,35 4,34
Kas tunned, et sinu tegemisi ja kordaminekuid märgatakse? 3,66 3,99 4,18
Kas minu püüdlusi tunnustatakse 4,20
Tahan tavaliselt kooli tulla hea meelega 3,47 3,77 3,95
Ma tunnen end meie koolis hästi 4,52
Mulle meeldib meie koolis õppida 3,88 4,15 4,27 4,54

Õpetajate poolt õpilaste märkamine, tunnustamine ja toetamine on kaasa aidanud suhete üldisele paranemisele ning seeläbi on ka näha, et õpilased tunnevad end koolis hästi ja soovivad siin õppida.

Õpilaste vastustes võib leida ka pisut üllatavaid seisukohti. Väga kõrgelt hindavad õpilased õppematerjalide ja -vahendite olemasolu, ruumide puhtust ja korda ning enda hoolsust kooli vara hoidmisel. Kui aga vaadata ainuüksi garderoobikappide uste lõhkumise järgset arvet, siis sama raha eest saanuks kool pakkuda magustoiduks näiteks ligi 1500 portsu jäätist…

Toitlustamisele antud hinnang on ainus, mis on madalam kui eelmisel aastal ja jätkuvalt tuleb selgitada, et 1,02 eurot maksev kooli eine ei saa koosneda vaid lemmikroogadest.

Kooli ruumid on puhtad ja korras 4,24 4,39 4,43 4,51
Ma olen hoolas ja hoian kooli vara 4,71
Olen rahul toitlustamisega meie koolis 4,25 4,31 4,24 4,14
Meie koolis on olemas vajalikud õppematerjalid ja -vahendid 4,71

Kool on olulise teemana hoidnud ja hoiab ka edaspidi fookuses õpilastevahelisi suhteid koolis. Viimase nelja aasta jooksul õpilaste poolt antud vastused:

2015 2016 2017 2018
Meie koolis … 89 178 149 155
ei ole kiusamist ega koolivägivalda 3 3,4% 11 6,2% 5 3,4% 26 16,8%
on sõbralikku nägelemist 31 34,8% 55 30,9% 42 28,2% 56 36,1%
on natuke kiusamist 31 34,8% 62 34,8% 70 47,0% 47 30,3%
on kiusamine igapäevane 9 10,1% 13 7,3% 10 6,7% 6 3,9%
on tõsiselt vägivalda 2 2,2% 6 3,4% 6 4,0% 1 0,6%
ei oska vastata 13 14,6% 31 17,4% 16 10,7% 19 12,3%
Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele: 89 178 149 154
ei ole kokku puutunud 47 52,8% 84 47,2% 60 40,3% 78 50,6%
jäetakse tähelepanuta 1 1,1% 4 2,2% 1 0,7% 6 3,9%
tegeletakse harva 1 1,1% 5 2,8% 2 1,3% 1 0,6%
tegeletakse pisut 14 15,7% 22 12,4% 15 10,1% 11 7,1%
tegeletakse 8 9,0% 26 14,6% 24 16,1% 12 7,8%
tegeletakse tõsiselt 18 20,2% 37 20,8% 47 31,5% 46 29,9%

Järjepidevalt väheneb õpilaste hulk, kes arvavad, et koolis on kiusamine igapäevane. Koolikiusamise juhtumeid on ja nendega tegeletakse jätkuvalt. Olulisemad riskikohad on kaardistatud ning ühe esimese sammuna soovib kool paigaldada valvekaamerad garderoobi.


Õpilaste hulgas läbiviidud rahuloluküsitluses oli sõnalisi kommentaare suhteliselt vähe ja neist suurem hulk positiivsed.

Sõpruse ja suhete kohta väljendati end numbrilisele hinnangule lisaks siis, kui seisukoht ulatub äärmusesse. Näiteks juhul, kui koolis ja klassis on „supersõbrad“ (viiel korral) või siis, kui tuntakse tõsist muret sõprade puuduse ja koolikiusamise pärast (kahel korral). Ära mainiti ka vanemate klasside õpilaste “miilustamine”.

Õppetöö kohta arvati üksikjuhtudel, et mõnda ainet (tööõpetus, matemaatika, eesti keel) võiks olla tunniplaanis rohkem. Neljal korral on õpilane maininud, et kontrolltööde hinded peaks saama kiiremini teada.

Endiselt sooviksid õpilased huvitegevuses ja sportimise võimalustena näha kitsaid valdkondi („tõuksika trikke tahan teha ja õppida“, joogaring, kardisõit, ujumisring, karate). Mõnel juhul (kokandusring, rahvatants, motoring) ilmneb, et peame olemasolevate ringide tööd ja tegevusi õpilastele paremini tutvustama.

Võrreldes varasemate aastatega on õpilaste poolt tehtud kriitiliste märkuste arv oluliselt vähenenud ja lisandunud on kiitvaid sõnu kooli sõbralikule õhkkonnale.Vanemate poolt koolile antud tagasiside on koondatud nelja aasta võrdlevas tabelis.

Head meelt valmistab suhete paranemine ning suurema osa vanemate poolt kooli püüdluste tunnustamine. Üldisel väga kõrgel (keskmine 4,4 viiepallisel skaalal) taustal oleks raske igas valdkonnas suuri edasiminekuid iga-aastaselt loota. Mitmete näitajate (õpilaste hinnangud, järjepidevate arenguvestluste vajadus, kooli ja kodu koostöö) alusel on selgelt kasvanud klassijuhataja rolli tähtsus ja selle hindamine.

Küsimus ja vastuste keskmine 5 palli skaalal 2015 2016 2017 2018
Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,34 4,10 4,16 4,32
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 4,33 4,21 4,19 4,42
Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas 4,84 4,58 4,55 4,86
Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 4,78 4,77 4,66 4,74
Arenguvestlused peavad olema järjepidevad 3,87 4,08 3,98 4,26
Hindan kooli ja kodu koostööd 4,46
KiNG-s omandatud haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada 4,55 4,35 4,43 4,50

Kuna läinud aastal tegid vanemad ettepaneku, et kõik saaksid lugeda ka teiste vanemate poolt tehtud kommentaare, siis käesoleval aastal on neid muutmata kujul võimalik lugeda siit.

Mõned konkreetsed vastused vanemate arvamustele:

  • kasutada ühte infokanalit e-kooli, kooli kodulehe ja kooli sotsiaalmeedia (facebook)  asemel

1. e-kool on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ametlik õppe-infosüsteem (paberpäeviku asemel), selle kasutamine õpilaste ja vanemate poolt tagab nendele ligipääsu õppetöö tulemustele;
2. kooli kodulehekülg (www.kilingi.edu.ee) on õigusaktidest tulenev nõue tagada kõigile huvilistele ligipääs kooli ametlikele dokumentidele;
3. kooli sotsiaalmeedia leht facebook’is on kiireks uudiste, sh meelelahutuslike, vahetamiseks ja mitteformaalseks reklaamiks.

  • “kooli kööki remonditi, kuid toit on allapoole igasugust arvestust”

1. kooli kööki ei ole viimase kaheksa aasta jooksul remont jõudnud, 2017. aastal remonditi kooli söögisaal, asjakohane teave oli jooksvalt eelmise aasta kooli juuni ja juuli kuukirjades;
2. loota, et 350 euro eest päevas suudaks kool pakkuda ca 525 lemmik toiduportsu (ca 100 hommikul + 340 lõunal + 40 oodet + 45 õhtul), on ilmselt liiga optimistlik ootus;
3. koolieine menüüde koostamisel arvestatakse toitumise tasakaalustatust (rasvad, süsivesikud, valgud jmt), samuti on sööklas vabalt saadaval puuviljad, erinevad värsked salatid ning piimatooted;
4. endiselt on kooli sööklal täita arengukavas kirja pandud ülesanne ning aastas tuleb 15 % ulatuses uuendada menüüd.

  • “missee kooli asi miks mu laps puudub ja mida-kellele ma põhjendama pean!! Ise tean mihukesi tõendeid kuipalju kirjutan ja klassijuhataja ei pea nuhkima ja kobisema niipalju! (kirjapilt muutmata)

1. vanemaga tuleb teatud piirides nõustada – kool on tõepoolest haridusasutus ja mitte järelevalveorgan, sh mitte ka järelevalveorgan vanemlike kohustuste täitmata jätmise osas;
2. vanema kohustused koolikohustuse täitmise eest selgesõnaliselt kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 11;
3. pikaajaline koolielu praktika näitab, et ca 50-70 tundi (ehk 2 õppenädalat) puudumist vähendab lapse keskmist õppetulemust ca 0,5 hindepalli võrra ning seega on õppetööst puudumiste vältimine aluseks edukaks toimetulekuks õppetööga.

Sõnaliselt ennast väljendanud vanemate arvamused ulatuvad seinast-seina ja erinevate soovide vahel tuleb leida optimaalsed lahendused, mis sobivad suurimale hulgale vanematele. Teemad, mille realiseerimine on igapäevase õppe- ja kasvatustöö osa, (koolikiusamise varane märkamine, kõigi õpilaste kaasamine, õpilaste mõjutusmeetmete rakendamine, info parema liikumise korraldamine), on töös ja nendega arvestatakse uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel ja ellu viimisel.


Kokkuvõttes on nelja aasta rahuloluküsitluste mediaan (pooled vastajad on andnud kõrgema ja pooled vastanud on andnud madalama hinnangu) üldist kõrget tausta arvestades stabiilne ja märkimisväärsed tagasilöögid puuduvad.

2015 2016 2017 2018
õpilased 3,90 4,22 4,20 4,59
vanemad 4,38 4,33 4,16 4,47
õpetajad 4,34 4,44 4,40 4,46

Nelja aasta mahukaid andmeid ja muutusi analüüsides kujunevad järgmise õppeaasta üldtööplaani rõhuasetusega märksõnadeks:

  • tihedam koostöö kodudega puudumiste vähendamiseks;
  • suhted vanematega, arenguvestluste korraldamine ning nende sisukus.


 

Kategooriad: Uudised