Õppetöö korraldus

Põhikooli õppekava üldosa
Gümnaasiumiastme õppekava üldosa
Ainekavad

I kooliastme loovtöö juhend.
II kooliastme loovtöö juhend.
III kooliastme loovtöö juhend.
Gümnaasiumi uurimistöö juhend.

Koolieksami eristuskiri
Kooli päevakava


Korrad

Kodukord ja kodukorra Lisa 5
Õpilaskodu kodukord
KiNG arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord


Blanketid

Õpilaspileti avaldus
Pikapäevarühma kava ja avaldus
Õpilaskodu avaldus


Muud

“Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kogukondliku e-suhtlemise hea tava”

KiNG  huvitegevus
KiNG  kalender
KiNG avalik leht facebook’is


2023/24. õppeaasta tunniplaanid:  https://king.edupage.org/timetable/


30. augusti õppenõukogu analüüsis lõppenud õppeaasta tulemuslikkust, parendusvaldkondi ning kinnitas uue õppeaasta üldtööplaani

30. augusti hoolekogu kuulas ära juhtkonna teabe lõppenud õppeaastast ja algava õppeaasta sihtidest ning andis heakskiidu järgmise perioodi arengukavale.


Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained ning ajad, samuti koolivaheajad, on leida kooli kodulehel ÕPPETÖÖ all.

NB! Põhikooli lõpetajatel tasub tähelepanelik olla, sest nende lõpueksamite ajad on muutmisel!