Lisa 5

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppetöö korraldamine osalise ja/või täieliku distantsõppe ajal.

 

 1. Distantsõppe õiguslik alus
  • Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, mida võib korraldada e-õppena. Lisaks sätestavad riiklikud õppekavad võimaluse korraldada õpet virtuaalses õppekeskkonnas.

 

 1. Täieliku distantsõppe ja osalise distantsõppe mõisted
  • Täielik distantsõpe on olukord kus õppetööd korraldab jätkuvalt kool, kuid õpilased ei viibi koolimajas ja päevakava täitmiseks, koolitundide läbiviimiseks, juhendamiseks ning info vahendamiseks kasutatakse e-kanaleid;
  • Osaline distantsõpe on olukord, kus õppetööd korraldab jätkuvalt kool, kuid vaid osad ained toimuvad digitaalsete kanalite kaudu; mõni koolipäev nädalas on distantsõppena korraldatud või osade klasside õppetöö mingil ajaperioodil toimub e-kanalite vahendusel.

 

 1. Distantsõppe rakendamine
  • Distantsõpe võib olla rakendatud kas osaliselt (õppegrupp, klass, klassid, kooliaste) või kogu kooli ulatuses täielikult.
  • Distantsõpet rakendatakse:
   • vabariigis kehtestatud õigusaktide täitmiseks;
   • kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmiseks;
   • Terviseameti soovitusel;
   • õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamiseks;
   • kooli hädaolukorra lahendamise plaanist tulenevalt;
   • muudel lühiajalistel erandlikel juhtudel kui see on koolikorralduslikult otstarbekas (arvestades riigipühi, ülekoolilisi üritusi, personalikoolitusi jmt).

 

 1. Distantsõppe periood
  • Distantsõppe perioodina käsitletakse alates kahest päevast pikemat õppetegevust e-kanalite vahendusel.
  • Distantsõpet võib rakendada lühimaks hädavajalikuks ajaks ühekordselt kuid mitte kauemaks kui 10 kalendripäeva.

 

 1. Distantsõppest teavitamine
  • Distantsõppest teavitamine toimub vähemalt kaks tööpäeva ette välja arvatud juhul, kui nõue korraldada õppetöö ümber distantsõppena on tulnud Terviseameti poolt.
  • Distantsõppe korraldamisest teavitatakse õpilasi ja vanemaid kooli ametliku elektroonse õpiinfosüsteemi (edaspidi e-kool) ja kooli kodulehe vahendusel.
  • Klassijuhatajad võivad täiendavate infokanalitena kasutada klassi õpilaste ja vanematega varem kokku lepitud teabekanaleid (telefon, sotsiaalmeedia, vestlusgrupid, e-kirjavahetus jmt).
  • Distantsõppest teavitamisel peab info sisaldama järgmiseid osasid:
   • Distantsõppe perioodi algust ja eeldatavat kestvust;
   • Distantsõppele suunatud õpilasgrupi (õppegrupp, klass, klassid, kooliaste) kirjeldust;
   • Distantsõppe korralduslikele dokumentidele viiteid (korrad, soovitused, juhised jmt);
   • Kontakte kuhu pöörduda küsimustega, ettepanekutega jmt info vahetuseks.

 

 1. Distantsõppe korraldus õpilastele
  • Distantsõppe perioodile täidavad õpilased õppetöö ülesandeid väljaspool kooli hooneid ja kinnistut.
  • Distantsõppe perioodil lähtutakse õppetöö korraldamisel järgmistest põhimõtetest:
   • õppetöö infovahetus toimub e-kooli keskkonnas;
   • õppematerjalide jagamine ja kogumine toimub e-kooli, Google drive ja e-kirjade vahendusel kui aineõpetaja ei ole õpperühmaga kokku leppinud teisi keskkondi;
   • koolipäeva õppetunnid toimuvad kehtiva tunniplaani alusel;
   • õpilasel on kohustus osaleda vähemalt üks tööpäev ette teada antud online tundides, teiste õppetundide ülesannete täitmise aja valikul on õpilane vaba;
   • osalemiseks vajab õpilane laua-või sülearvutit ning internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni ning kool ei taga internetiühendust;
   • kui õpilane vajab distantsõppeks kooli tehnilist tuge, saab lapsevanem laenutada arvuti koolist ja see tuleb distantsõppe lõppemisel tagastada kooli;
   • et õpilane saaks oma aega plaanida, antakse kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks e-koolis tunnisisuna sama koolipäeva hommikuks hiljemalt kell 8:00;
   • e-kooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi arvestamiseks (arvestatud A, mittearvestatud MA) või hindamiseks;
   • e-kooli kantakse töö esitamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg);
   • hindamise alused distantsõppes on samad, mis kontaktõppel ning on kirjeldatud ainekaartidel mis on leitavad e-koolis;
  • Distantsõppe perioodi esimesel päeval edastavad aineõpetajad e-kooli vahendusel õpilastele ja vanematele ainetundide ja õpetaja tegevuse põhimõtted, mis sisaldavad vähemalt järgmist teavet:
   • õpetaja tööpäeva algus ja lõpp;
   • väljaspool ainetundi onlines suhtlemise (telefon, messenger, videokõne jmt) alguse ja lõpu aeg (minimaalselt 45 minutit igal tööpäeval vahemikus 8.30 – 16.30);
   • ainetunni väliste konsultatsioonide nädalapäeva, alguse ja lõpu aja ning konsultatsiooni toimumise viisi ja kanali.
  • Distantsõppes osalemine on õpilasele kohustuslik ning õppetöös osalemine ja mitteosalemine tähistatakse elektroonses õppeinfosüsteemis analoogselt kontaktõppega;
  • Distantsõppelt puudumistest teavitamine toimub analoogsetel alustel kontaktõppest puudumiste teavitamisega.
  • Kooli tugiteenuste (logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetaja, psühholoog jmt) töö õpilase ja vanema nõustamisel toimub e-kirja, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel ning õppealajuhataja koordineerimisel.

 

 1. Videotundide regulatsioon
  • tundide voogedastamine distantsõppe korral toimub avaliku ülesande täitmiseks ning ei vaja eelnevaid nõusolekuid;
  • videotunni otseülekandele peab olema ligipääs vaid selleks ettenähtud isikutel;
  • õpetaja peab veenduma, et ülekannet jälgivad vaid ettenähtud lapsed, sealhulgas ei või seda ilma kokkuleppeta jälgida ka lapsevanemad. Selle võib seada tunnis osalemise tingimuseks;
  • soovitus on lastel hoida enda videopilti kodus nii, et peale nende ei oleks taustal muid isikuid ja kasutada kõrvaklappe;
  • õpetaja võib nõuda, et õpilane peab oma videopilti jagama; (Reaalajas õpilastest videopildi jälgimine on Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul põhjendatud, et õpetaja saaks tundi läbi viia, sh kontrollida õpilase tunnis osalemist).
  • videotunnis osalemine on kohustuslik;
  • enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon);
  • videotunnis osaleb õpilane sisse lülitatud kaameraga;
  • videotundi siseneb õpilane alati oma isikliku kontoga, vanusepiirangutest tulenevalt on lubatud kasutada vanema kontot;
  • videotunnis osalemiseks valib õpilane vaikse ruumi, on viisaka ja korrektse riietusega;
  • tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud;
  • videotunni vestlusalas kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot;
  • õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega;
  • õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa;
  • videotunni salvestamine on osalejatele keelatud;
  • õpetajal on õigus videotundi läbi viia tema enda poolt eelnevalt salvestatud materjalidega.

 

 1. Distantsõppe korraldus õpetajatele ja personalile
  • Distantsõppe perioodil töötavad õpetajad ja personal vastavalt kooli päevakavale täites oma ametijuhenditest tulenevaid kohustusi.
  • Kooli hoonetes ja kinnistul töö tegemine lepitakse kokku kooli juhtkonnaga lähtudes konkreetsetest distantsõppe põhjustest, olukorrast, võimalustest ja vajadustest.

 

 1. Distantsõppe korraldus koolivälistele isikutele
  • Distantsõppe perioodil lubatakse kooli hoonetesse kooliväliseid isikuid vaid juhtkonnaga või klassijuhatajaga eelneval kokkuleppel.
  • Koolil on õigus distantsõppe perioodil piirata kooliväliste isikute liikumist kooli hoonetes lähtudes konkreetsetest distantsõppe põhjustest, olukorrast, võimalustest ja vajadustest.

 

 1. Õppekavaväliste tegevuste korraldamine distantsõppe perioodil.
  • Õppekavaväliste tegevuste (huviringid, treeningud, laagrid, klassisündmused, väljasõidud jmt) korraldamist otsustab kooli juhtkond lähtudes konkreetsetest distantsõppe põhjustest, olukorrast, võimalustest ja vajadustest.

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kodukorra Lisa 5 on läbi arutatud, parandusettepanekud tehtud ja arvamuse andnud:

õppenõukogu 27. november 2020protokoll nr 1.1-6/3;

hoolekogu 2. detsember 2020 protokoll nr 1.1-5/16;

õpilasesindus 16. november 2020 protokoll nr 1.1-13/44.

Kategooriad: Uudised