Tähelepanekud ja märkamised.

2021. a märtsi distantsõppe perioodi (2 nädalat) tagasiside õpilastelt ja vanematelt ning võrdlus 2020. a 5 nädala distantsõppe perioodi tagasisidega.

Vastanute jaotus nii õpilaste kui vanemate hulgas on sarnane ja enim vastanuid on II ja III kooliastme õpilaste ning nende vanemate hulgas.

vastanuid Vanemaid Õpilasi
  2021 2020 2021 2020
I kooliaste 18 21 6 11
II kooliaste 22 25 31 29
III kooliaste 22 27 38 34
Gümnaasium 9 7 20 12
KOKKU 72 80 95 86

 

Vanemate hinnangud info liikumisele on stabiilselt head. Eelmise aastaga võrreldes hindavad vanemad tööde tegemise ja esitamise tähtaegu rohkem sobivamaks.

  2021 2020
Info liikumine hea ja väga hea 91,8 % 95,4 %
Tööde tegemise tähtajad sobivad ja sobivad osaliselt 98,6 % 89,1 %

 

Kodus tehtavate koolitööde mahu hinnangute osas on muutused nii õpilaste kui vanemate osas. Õpilaste hulgas on vähenenud nende protsent, kes hindavad tööde mahtu väga suureks ja suureks ning suurenenud nende õpilaste osakaal, kelle hinnangul on tööde maht paras. Palju enam on kasvanud vanemate arv, kelle hinnangul on koduste tööde maht paras ning vähenenud nende arv, kell arvates on koduste tööde maht suur.

  Vanemad Õpilased
Koduste tööde maht on: 2021 2020 2021 2020
paras 49,3 % 36,4 % 38,9 % 33,0 %
suur 38,4 % 51,1 % 45,3 % 49,4 %
väga suur 9,6 % 11,1 % 14,7 % 16,9 %
väike 2,7 % 1,4 % 1,1 % 0,7 %

 

Võrreldes eelmiseid hinnanguid õpilaste poolt õppimisele kuluva ajaga, saame nentida, et suuremal hulgale õpilastele on koolitööde maht sobiv.

Õppimisele kuluv tundide arv koolipäeval 2021 2020
7 tundi 8,4 % 11,1 %
6 tundi 16,8 % 19,3 %
5 tundi 25,3 % 17,9 %
4 tundi 17,9 % 10,5 %
3 tundi 10,5 % 18,9 %
2 tundi 11,6 % 19,9 %
1 tund 9,5 % 2,4 %

 

Vanemate vastusest „Kuidas on lapse õppimine korraldatud“ päevaplaani ja töörütmi mõttes, on täheldada muutusi. Kas rõhub distantsõppe väsimus või on selleks muid põhjusi, kuid vanemate hinnangul on oluliselt suurenenud õpilaste hulk, kes täidavad päevaplaane valikuliselt või kes ei tegele päeva kavandamisega. Iseseisva kodus õppimise puhul on aga kindel võitja see, kes tahab ja suudab enda tegevust täpsemalt kavandada ning oma seatud eesmärke täita sest paraku ei ole selles olukorras ju kõrval ei vanemat ega õpetajat.

Kuidas on lapse õppimine kodus korraldatud? 2021 2020
Lapsel on päevaplaan ja ta täidab seda 30,0 % 40,0 %
Lapsel on päevaplaan ja aitan tal jälgida selle täitmis 26,0 % 30,0 %
Laps täidab päevaplaani valikuliselt 19,2 % 3,8 %
Laps saab iseseisvalt hakkama 16,4 % 15,0 %
Lapsel ei ole päevaplaani, ta saab selleta hakkama 8,2 % 11,2 %

 

Vastuste juures, kus oli nii õpilasel kui vanemal oma hinnang paigutada kümnepallisele skaalale, saame samuti võrdlusi tuua eelmise aasta 5. distantsõppenädala antud vastustega.

Vanemate hinnangud:

  • „Kuidas laps peab kinni õppetöö tähtaegadest?“

Hinnanguid 7 – 10 punkti oli 2020. a 90 % ja praegu on 84,9 %

Märkimisväärset muutust ei ole, osaliselt võib-olla see selgitatav asjaoluga, et distantsõpe on muutunud eelmise aastaga võrreldes töisemaks, konkreetsemaks ja õpetajate poolt täpsemini ja konkreetsemalt juhitavaks

  • „Kui iseseisev on laps oma õppimise korraldamisel?“

Hinnanguid 7 – 10 punkti oli 2020.a 83,6 % ja praegu on 92,9 %

Muutus on märgatav ja oodatav. Õpilastel on juba rohkem kodus õppimise kogemusi ja võrreldes eelmise aastaga, kus eriolukorra ajal olid ka paljud vanemad sunnitud kodus olema, on praegu sageli paljud õpilased kodus üksi.

  • „Kui suurena tajute lapse enda vastutust õppimise korraldamisel?“

Hinnanguid 7 – 10 punkti oli 2020. a 86,3 % ja praegu on 83,5 %

Märkimisväärset muutust ei ole, valdav enamus vanemaid tajub, et laps peab olema valmis oma õppetöö eest ise vastust võtma.

  • „Kui palju laps vajab abi ja suunamist?“

Hinnanguid 7 – 10 punkti oli 2020. a 62,4 % ja praegu on 68,5 %

Märkimisväärset muutust ei ole ja teatud hinnangute nihe on ilmselt tingitud sellest, et praegune distantsõppe on tõsine ja eesmärgipärane töö õppekava täitmiseks.

Oluline tähekepanek kooli jaoks on see, et 18 % vanemate hinnangul vajab laps väga suurt abi ja suunamist (vastused skaalal 1 -5 punkti).

 

Vanemate hinnangute põhjal on pisut langenud hakkama saamine kodus õppimisega. See tulemus ei ole üllatav arvestades väga keerulisi õppetöö korraldusi kogu selle õppeaasta jooksul.

Hakkama saamine koduse õppimisega 2021 2020
Väga hästi 30,1 % 35,0 %
Hästi 46,6 % 52,5 %
Rahuldavalt 19,2 % 11,2 %

 

Meeldiv on tõdeda, et endiselt ja ühtlaselt kõrgelt hindavad vanemad suhtlemist õpetajatega.

Kuidas hindate suhtlust õpetajatega DÕP ajal 2021 2020
Väga hea 50,7 % 61,0 %
Hea 35,6 % 21,5 %
Rahuldav 9,6 % 8,8 %

 

Kindlasti on väga oluline õpetajate poolt tagasiside andmine laste tehtud töödele ja siinkohal on märkimisväärne vanemate hinnangute kasv tunnustuseks õpetajate tööle.

Kuidas hindate õpetajate poolset tagasisidet lapse tehtud tööle? 2021 2020
Väga hea 45,2 34,7
Hea 41,1 39,3
Rahuldav 12,3 16,8

 

 

Õpilaste poolt antud tagasiside ja hinnangute juures, mis anti kümnepallisel skaalal, saame samuti võrdlusi tuua eelmise aasta 5. distantsõppenädala antud vastustega.

 

Õpilaste hinnangud:

  • „Kui palju oled tulemusteni jõudmiseks pingutanud?“

Hinnanguid 7 – 10 punkti oli 2020. a 82,3 % ja praegu on 86,4 %

Märkimisväärset muutust ei ole, valdav enamus õpilasi on üsna tõhusalt tööle asunud. Sidudes selle vastuse aga ära päevas õppimisele pühendatud ajaga võib arvata, et siin on õpilastel siiski veel varu paremate tulemuste saavutamiseks.

Päris lõbus oli lugeda noormehe vastust, kes enda pingutust hindas maksimaalseks (10p) ja samal ajal märkis, et õppimisele kulub 1 tund päevas 😊

  • „Kuidas hindad enda hakkama saamist?“

Hinnanguid 5 – 10 punkti vahemikus oli 89,4 %

5 – 7 punkti vahemikus oli 40 % vastanutest ja 8 – 10 punkti oli 49,4 % vastanutest. See, et 89,4 % vastanud õpilastest hindavad oma hakkama saamist distantsõppel positiivseks, on väga hea tulemus.

  • „Kuidas oled rahul oma õppetöö tulemustega?“

Hinnanguid 5 – 10 punkti vahemikus oli 97,4 %

5 – 7 punkti vahemikus oli 40,5 % vastanutest ja 8 – 10 punkti oli 56,9 % vastanutest. Kokku on 97,4 % vastanud õpilastest distantsõppel rahul oma õppetöö tulemustega – see on vaieldamatult väga positiivne tulemus!

Mõned erinevused, mis ilmnesid õpilaste ja vanemate hinnangutes:

  • 86,3 % õpilasi hindas enda vastutust 7 – 10 palli suuruseks kuid vanemast hindas seda sama kõrgeks 73,5 %;
  • 13,7 % õpilasi tajub õpetaja toetust vähesena, vanematest hindas õpetajate toetust vähseks vaid 1,4 %;
  • Nii lapsed kui vanemad andsid väga kõrged hinnangud iseseisvusele distantsõppe perioodil: 92,6% õpilasi seda 7 – 10 palli suuruseks ja vanematest 92,2 %. Kuid ega teistviisi distantsõppel olla ei saagi…

 

Kokkuvõtteks saame tõdeda, et distantsõppe olukorras on meie õpilased, vanemad ja õpetajad teinud tõhusat tööd ning koostööd!

Kategooriad: Uudised