el_sotsiaalfond_horisontaalne

Meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ raames korraldab Kilingi-Nõmme Gümnaasium projekti “Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajate eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste täiendamine”

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse summa on  9 985,25 eurot
Projekti algus ja lõpp: 01.08.2016 – 01.10.2017


Õpetajate kutsekompetentsi väärtustamise ja arendamise aluseks on läbimõeldud ja vajadustele vastavalt kavandatud koolitused, motivatsioonisüsteem ning enesearenguks võimaluste loomine. Kaalukas osa selles protsessis on õpetajate poolt läbi viidud eneseanalüüsil ning selle baasil koostatud isiklikel arenguplaanidel ja nende sisukusel.


Projekti eesmärgiks on luua KiNG’i õpetajatele tagasiside andmise protseduurid ja traditsioonid.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajad vajavad praktilist eneseanalüüsi ja tagasiside koolitust, et omandada oskusi andmaks ja võtmaks vastu konstruktiivset ja arengule suunatud tagasisidet.
Õpetajad saavad vajalikud kompetentsid tagasisideks ja eneseanalüüsiks igapäevatöös. Koolituse tulemusena on õpetajad rohkem motiveeritud ise tagasisidet küsima ja seda kolleegidele pakkuma. Lisakasuna paraneb oluliselt õpetajate omavaheline teineteise mõistmine, koostöö ja grupisünergia kasutamine.


1.koolituspäeval 24.agustil 2016 läbiti teemad

 • Arendustegevuste funktsioonid organisatsioonis. Organisatsioonides kasutatavad inimeste
  arendamise meetodid (sh arenguvestlused, mentorlus, kovisioon, arengunõustamine)
 • Arendaja rollimudelid, vastutus ja tegevused. Arendaja eetika.
 • Arenemise psühholoogilised alused. Uue teadmuse ja käitumismustrite tekke eeldused ja
  mehhanismid. Vastupanu ja arengutakistused, nende ületamine.
 • Tagasiside olemus ja roll arendamisel. Tagasiside liigid ja vormid, tagasiside andmise
  meetodid ja mudelid.

2016_Innove_1p-a 2016_Innove_1p-ba 2016_Innove_1p-bbb 2016_Innove_1p-d


2. ja 3. koolituspäeval 27.-28. oktoobril 2016 olid päevakorras teemad:

 • Usaldusliku ja avameelse kontakti loomine ja hoidmine
 • Selge eneseväljenduse tehnikad. Suuline ja kirjalik eneseväljendus tagasisidestamisel
 • Aktiivse kuulamise tehnikad tagasisidestamisel
 • Vastupanu ja võimalikud negatiivsed reaktsioonid  tagasiside saamisel, partneri emotsioonide juhtimine. Esmane kriisiabi ja peamised konfliktilahendusvõtted
 • Tagasiside vastuvõtmise ja kasutamise põhimõtted.

360_2-3_d 360_2-3_c 360_2-3_b 360_2-3_a


4.koolituspäeval 4.jaanuarile 2017 keskenduti teemadele:

 • Grupiviisilised arendusmeetodid, arendaja “tööriistakast”, grupiviisilised tagasisidestamis-meetodid.
 • Meetodite valiku põhimõtted
 • Kovisioonigrupi tööpõhimõtted ja kasutatavad meetodid.
 • Kovisioonigruppide käivitamine.

360_jaan_d 360_jaan_c 360_jaan_b 360_jaan_a


Koolituspäevad 18.-19.märts 2017 oli järgmiste teemade päralt:

 • Kliendikeskse arengunõustamise põhimõtted
 • Eneseanalüüsi meetodid
 • Refleksiooni toetamine nõustamisel
 • Tervikliku arenguplaani koostamine

Saadi kätte 360 tagasiside raportid ning individuaalsete arenguplaanide koostamise põhimõtted.

360_märts_b 360_märts_a


6.koolituspäeva 10.aprill 2017 toimus kokkuvõttev seminar

Innove_pikk_6p_4 Innove_pikk_6p_3 Innove_pikk_6p_2 Innove_pikk_6p_1


Kovisioonigruppides analüüsiti koolitusprojekti tulemuslikkust ja mõju ning seati sihte edasiseks.

360_märts_c360_märts_d

 Sellega sai alust panev koolitustsükkel läbi ja ees ootab omandatud rakendamine ning uued koolitused