Moto:

Ühiselt loodud teekond


Missioon:

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi visioon on olla avatud ja koostöine kogukonnakool, mis toetab iga
õppija individuaalset arengut.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi missioon on õppijast lähtuvas ja arengut toetavas keskkonnas
panustada igakülgselt toimetuleva elutervete põhimõtetega inimese kujunemisesse


Väärtused

Kooli väärtused on sõnastatud koostöös õpilaste, õpetajate ja lapsevanematega. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhiväärtused on:
• avatus
• koostöö
• loovus
• turvalisus


Kilingi-Nõmme Gümnaasium asub Edela-Eestis, väikelinnas, kus elab ca 2 tuhat elanikku. Kogukonnatunne, puhas loodus ning turvaline keskkond on teinud meie kodukohast hinnatud paiga.

Pika aja vältel on Kilingi-Nõmme Gümnaasium olnud sadadele õpilastele edasiõppimiseks parim võimalus.

Mugav transpordiühendus on Pärnu, Viljandi, Võru, Tartu ja Tallinnaga.

Erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel ning õpilasüritustel on alati Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased saavutanud auhinnalisi kohti, tuntust, tunnustust ning kogemusi.

Koostöist kooliperet iseloomustab kooli moto “Ühiselt loodud teekond”.


Kilingi-Nõmme Gymnasium is located in southwestern Estonia, in a small town with about 2 thousand inhabitants. The sense of community, clean nature and safe environment have made our home a valued place.

For a long time, Kilingi-Nõmme High School has been the best opportunity for further education for hundreds of students.

There is a convenient transport connection with Pärnu, Viljandi, Võru, Tartu and Tallinn.

At various Olympiads, contests, competitions and student events, the students of Kilingi-Nõmme High School have always achieved prizes, recognition, recognition and experience.

The cooperative school family is characterized by the school’s motto “Jointly created journey”.