NB! Dokumendid on PDF vormingus, mille avamiseks on vajalik Adobe Reader, mille leiab SIIT või Foxit Readerit, mille leiab SIIT.

 

Põhimäärus

Arengukava 2016 – 2020

Arengukava 2016 – 2020 tegevuskava muudatused 28.09.2018

Arengukava 2016 – 2020 tegevuskava muudatused 16.10.2019

Saarde Vallavolikogu määrus

Sisehindamise aruanne 2018

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhikooli õppekava üldosa

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa

KiNG ainekavad

Üldtööplaan 2020/21. õppeaasta

Sisehindamise kord

Töökorralduse reeglid

Evakueerimise kord

Hädaolukorra lahendamise plaani üldosa

KiNG hädaolukorra lahendamise plaan ja kriisiplaan on asutusesiseseks kasutamiseks

Kodukord 

Õpilaskodu kodukord

Päevakava

KiNG arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

Auraamatusse kandmine

Palgakorralduse põhimõtted

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastuvõtu kord

Taotlus õpilase 1. klassi vastu võtmiseks

Taotlus õpilase põhikooli vastu võtmiseks

Taotlus õpilase 10.klassi vastu võtmiseks

Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi vastu võtmiseks

Pikapäevarühma kava ja avaldus

Õpilaskodu avaldus

Metoodikanõukogu töökord

Kooliastme nõukoja töökord


Varasemate perioodide koolikorralduslikud dokumendid

Arengukava 2012-2015


2014/15. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2015/16. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2016/17. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2017/18. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2018/19. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika