NB! Dokumendid on PDF vormingus, mille avamiseks on vajalik Adobe Reader, mille leiab SIIT või Foxit Readerit, mille leiab SIIT.


Põhimäärus

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021 -2023 ja sihiseade aastani 2027. Saarde Vallavolikogu määrus

Saarde vallavolikogu määrus. “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine.”

Sisehindamise aruanne 2018

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhikooli õppekava üldosa

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa

KiNG ainekavad

Üldtööplaan 2022/23. õppeaastal

Sisehindamise kord

Töökorralduse reeglid ja Lisa 1 “Töötajate tunnustamine

Evakueerimise kord

Hädaolukorra lahendamise plaani üldosa

KiNG hädaolukorra lahendamise plaan ja kriisiplaan on asutusesiseseks kasutamiseks

Kodukord ja kodukorra Lisa 5

Õpilaskodu kodukord

Päevakava

KiNG arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

Auraamatusse kandmine

Palgakorralduse põhimõtted

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastuvõtu kord

Taotlus õpilase 1. klassi vastu võtmiseks

Taotlus õpilase põhikooli vastu võtmiseks

Taotlus õpilase 10.klassi vastu võtmiseks

Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi vastu võtmiseks

Õpilaspileti avaldus

Pikapäevarühma kava ja avaldus

Õpilaskodu avaldus

Metoodikanõukogu töökord

Kooliastme nõukoja töökord

“Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kogukondliku e-suhtlemise hea tava”


Varasemate perioodide koolikorralduslikud dokumendid

Arengukava 2012-2015

Arengukava 2016 – 2020 tegevuskava muudatused 28.09.2018

Arengukava 2016 – 2020 tegevuskava muudatused 16.10.2019

Arengukava 2016 – 2020   Saarde Vallavolikogu määrus


2014/15. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2015/16. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2016/17. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2017/18. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2018/19. õa. õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika