NB! Dokumendid on PDF vormingus, mille avamiseks on vajalik Adobe Reader, mille leiab SIIT või Foxit Readerit, mille leiab SIIT.


Riiklikud dokumendid

Haridusvaldkonna arengukava 2021 – 2035

Põhikooli ja gümnaasiumiseadus

Põhikooli riiklik õppekava

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Gümnaasiumi riiklik õppekava


Kooli alusdokumendid

Põhimäärus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Arengukava aastateks 2024-2027

Arengukava aastateks 2021-2023

Üldtööplaan

Sisehindamise aruanne 2023


Õppetöö korraldus

Põhikooli õppekava üldosa

Gümnaasiumiastme õppekava üldosa

Ainekavad

I kooliastme loovtöö juhend.

II kooliastme loovtöö juhend.

III kooliastme loovtöö juhend.

Gümnaasiumi uurimistöö juhend.

Koolieksami eristuskiri

Kooli päevakava

Kooli tunniplaanid


Korrad

Sisehindamise kord

Vastuvõtu kord

Kodukord ja kodukorra Lisa 5

Õpilaskodu kodukord

KiNG arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

Töökorralduse reeglid ja Lisa 1 “Töötajate tunnustamine

Evakueerimise kord

Auraamatusse kandmine

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Tööalase enesetäienduse kord

Õppekäikude läbiviimise kord ja avalduse vorm

Metoodikanõukogu töökord

Kooliastme nõukoja töökord


Blanketid

Taotlus õpilase 1. klassi vastu võtmiseks

Taotlus õpilase põhikooli vastu võtmiseks

Taotlus õpilase 10.klassi vastu võtmiseks

Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi vastu võtmiseks

Õpilaspileti avaldus

Pikapäevarühma kava ja avaldus

Õpilaskodu avaldus


Muud

Palgakorralduse põhimõtted

“Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kogukondliku e-suhtlemise hea tava”

Hädaolukorra lahendamise plaani üldosa

KiNG hädaolukorra lahendamise plaan ja kriisiplaan on asutusesiseseks kasutamiseks


Varasemate perioodide koolikorralduslikud dokumendid

Arengukava 2012-2015

Arengukava 2016 – 2020   Saarde Vallavolikogu määrus

2014/15. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2015/16. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2016/17. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2017/18. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika

2018/19. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika