Õpilaste fotoring, keda juhendab õpetaja Margit Jaanson, avaldas oma sügisnäituse fotod.


KOOLI NOORSOOPOLITSEINIK JA TEMA ÜLESANDED

Noorsoopolitseiniku eesmärk on noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine ja nende poolt süütegude toimepanemise ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning laste õiguste kaitsmine oma pädevuse piires.

Tere!

Olen noorsoopolitseinik Heidi Sosi ja politseinikuna töötanud juba kaheksa aastat. Noorsoopolitseiniku põhilised tööülesanded on tegeleda laste ja noortega. Noorsoopolitseiniku poole saab pöörduda, kui mõni laps on hädaohus, kedagi kiusatakse, last on väärkoheldud või laps on pannud ise toime mõne õigusvastase teo, mis näeb ette politsei poolset sekkumist.

Samuti on noorsoopolitseinik see, kes käib koolides ja teistes lasteasutustes jagamas tarkusteri, viib läbi ennetavaid loenguid ja võtab osa või korraldab ise erinevaid üritusi, mis aitavad noortel tõsta teadlikkust ja arusaama õiguskuulekalt ja tervislikult elada.

Kindlasti ei ole noorsoopolitseinik lapse/noore hirmutamise vahend. Iga last kohtleb noorsoopolitseinik erapooletult ja eelarvamusteta. Isegi, kui Sulle tundub, et ei ole kindel, kas mõne murega pöörduda, siis karta seda ei tohiks. Alati võib ühendust võtta ka siis, kui mure ei tundu suur ja kahtled, kas see üldse on politsei pädevuses – leiame koos lahenduse või aitan suunata õige inimese juurde.

Kohtumisi saab kokku leppida telefoni teel või kirjutades meilile.

Loomulikult on olemas ka juhtumeid, mis vajavad kiiret sekkumist. Sel juhul tuleb alati kohe helistada hädaabinumbril 112.

Nimi: Heidi Sosi

Kontaktid : Tel 372 5062421

e-mail: heidi.sosi@politsei.ee


Lapse õiguste kaitse

Eestis loodi lasteombudsman 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Sõna ombudsman pärineb Skandinaaviast. Ombuds tähendab õiguste kaitsjat ja man inimest, kelle õigusi kaitstakse. Ombudsman on sõltumatu ametimees, kes kaitseb inimeste või inimrühmade õigusi suhetes riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ning teiste avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Lasteombudsman kaitseb laste õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega.

Lasteombudsmanina tegutsemise aluseks on õiguskantsleri seadus, mis ütleb, et õiguskantsler täidab lapse õiguste konventsiooni artiklist 4 tulenevalt lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesandeid. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri Kantseleis laste õiguste osakond, kus töötab 4 inimest.

Lasteombudsmani ülesanded on:

  • seista selle eest, et kõik inimesed austaksid laste õigusi ning lähtuksid lapse parimatest huvidest;
  • lahendada lapse õigusi puudutavaid avaldusi suhetes riigivõimuga;
  • kontrollida lapsi puudutavate õigusaktide vastavust seadusele ja põhiseadusele;
  • tutvustada lapse õigusi;
  • juhtida erapooletult tähelepanu lastekaitse probleemidele;
  • korraldada lapse õigustega seotud uuringuid;
  • aidata lastel ja noortel tõstatada neile olulistel teemadel diskussioone ühiskonnas.

Ajakirjas Hea Laps artikkel meie kooli õpilastega