3. Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2018/2019. õppeaastal
3.1 Õppenõukogu

Nr Teemad Vastutaja Aeg
1. Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

1.1 arutab läbi sisehindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks;

1.2 arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;

1.3 annab arvamuse kooli kodukorra muudatuste kohta.

direktor 13.11 -16.11 2018

Elektroonne õppe-nõukogu

2.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega:

2.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine;

2.1.2. õpilase täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine.

õppealajuhataja 7. juuni 2019 kell 14.15
2.2 Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

2.2.1 arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava muudatuste kohta.

õppealajuhataja, direktor
2.3 Info.
3.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega:

3.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine;

3.1.2. õpilase täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine;

3.1.3 otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise

3.1.4 otsustab õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

õppealajuhataja 18. juuni 2019 kell 10.00
3.2 Info
4.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega:

4.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine;

4.1.2. õpilase täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine;

4.1.3. õpilase põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse välja andmine.

Õppenõukogu ülesanded seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega:

4.1.4. õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotluse alusel.

õppealajuhataja 30. august  2019 kell 10.00
4.2 Õppenõukogu ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

4.2.1. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine, õppeaasta tulemuslikkuse hindamine ja ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;

4.2.2. kooli arengukava tegevuskava läbi arutamine ja arvamuse andmine muudatuste kohta;

direktor

õppealajuhataja

4.3 Kooli 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. direktor
4.4 Info.