3. Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2019/2020. õppeaastal
3.1 Õppenõukogu

Nr Teemad Vastutaja Aeg
1. Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

1.1 annab arvamuse kooli kodukorra muudatuste kohta;

1.2 arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;

1.3 arutab läbi ja teeb ettepanekud kooli tunnustamiste kordade kohta.

direktor 19.11 -21.11 2019

Elektroonne õppe-nõukogu

2.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega:

2.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine;

2.1.2. õpilase täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine.

2.1.3. Õppekava täitmise ümberkorraldamise dokumentide kohta arvamuse andmine ja kinnitamine.

õppealajuhataja 5. juuni õppenõukogu toimub e-koolis elektroonselt
2.2 Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

2.2.1 arutab läbi ja annab arvamuse kooli dokumentatsiooni  muudatuste kohta.

õppealajuhataja, direktor
2.3 Info.
3.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega:

3.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine;

3.1.2. õpilase täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine;

3.1.3 otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise

3.1.4 otsustab õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

õppealajuhataja 9. juuni õppenõukogu toimub e-koolis elektroonselt
3.2 Info
4.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega ning seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega:

4.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine;

4.1.2. õpilase 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine;

4.1.3. õpilase põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse välja andmine.

õppealajuhataja 28. august  2020 kell 10.00
4.2 Õppenõukogu ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

4.2.1. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine, õppeaasta tulemuslikkuse hindamine ja ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;

4.2.2. kooli arengukava tegevuskava läbi arutamine ja arvamuse andmine muudatuste kohta;

direktor

õppealajuhataja

4.3 Kooli 2020/2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. direktor
4.4 Arvamuse andmine dokumendile „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava 2021 – 2025“
4.5 Info.