VÄLJAVÕTE

Kooli tööplaan 2017/2018. õa lk 14

Väljavõtte trükiversioon

3.Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2017/2018. õppeaastal

3.1 Õppenõukogu

Nr Teemad Vastutaja Aeg
1.1 Elektroonne õppenõukogu koosolek: kooli dokumentatsiooni läbiarutamine ja arvamuse andmine. direktor 2017.a  II õppe-veerandi teine nädal
2.1 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, üleminekuklasside õpilaste tunnustamine ja täiendavale õppetööle määramine. õppealajuhataja 7. juuni 2018 kell 15.00
2.2 Arvamuste andmine õppe- ja kasvatustegevuse korraldusele ning ettepanekute tegemine uue õppeaasta ettevalmistuseks. kooliastme kodade juhid, õppealajuhataja, direktor
2.3 Info.
3.1 Täiendava õppetöö tulemused. õppealajuhataja 19. juuni 2018 kell 10.00
3.2 Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine. õppealajuhataja
3.3 Gümnaasiumi lõpetamine, õpilaste tunnustamine. õppealajuhataja
4.1 Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimine. õppealajuhataja 30.august 2018 kell 10.00
4.2 Õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete arutamine, kinnitamine ja otsustamine. direktor

õppealajuhataja

4.3 Õppeaasta tulemuslikkuse hinnang ning arvamuse andmine ning ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. direktor
4.4 Kooli 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. direktor
4.5 Info.