3. Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2023/2024. õppeaastal

3.1 Õppenõukogu
Nr Teemad Vastutaja Aeg
1. Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

1.1 arutab läbi, annab arvamuse ning teeb ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse dokumentatsiooni ja tarvilike meetmete rakendamise kohta;

1.2 arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;

direktor 23.-24.11 2023

Elektroonne õppe-nõukogu

2.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega:

2.1.1 õpilase järgmisse klassi üle viimine;

2.1.2 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;

2.1.3 õpilase täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine;

õppealajuhataja 6. juuni 2024 kell 15.00

 

2.2 Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

2.2.1 arutab läbi ja annab arvamuse kooli dokumentatsiooni  muudatuste kohta.

õppealajuhataja, direktor
2.3 Info.
3.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega:

3.1.1 õpilaste järgmisse klassi üleviimine;

3.1.2 õpilaste täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine;

3.1.3 põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine;

3.1.4 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel, auraamatusse kandmine.

õppealajuhataja 18. juuni 2024 kell 10.00
3.2 Info
4.1 Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega ning seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega:

4.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine;

4.1.2. õpilase 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine;

4.1.3. õpilase põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse välja andmine.

õppealajuhataja 29. august  2024 kell 10.00
4.2 Õppenõukogu ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

4.2.1. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine, õppeaasta tulemuslikkuse hindamine ja ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;

4.2.2. kooli arengukava tegevuskava läbi arutamine ja arvamuse andmine muudatuste kohta;

direktor

õppealajuhataja

4.3 Kooli 2024/2025. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. direktor
4.4 Info.