KINNITATUD
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktori
14.09.2018 käskkirjaga nr 5

KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA

 I ÜLDSÄTTED

 1. Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6, § 38 lõike 2, sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 6, 8, 10 ja 12 ning Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi töökorralduse reeglite punkt 4.25 alusel.
 2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.
 3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.
 4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.
 5. Õppepäeva tunniplaanis vahelduvad humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

 

II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

 1. Koolimaja on avatud tööpäevadel 7.00 – 16.30.
 2. Õppetunnid algavad kell 8.30 vastavalt tunniplaanile. Tunniplaan avalikustatakse kooli veebilehel.
 3. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

Õppetundide ajad

Tundide ajad
1. – 4. klass 5. – 7. klass 8.-12. kl
kell heliseb 08.30 tundi sisse
1. 8.30 – 9.15 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05 10.20 – 11.05
11.05 – 11.25 (1.-4.kl söövad)
4. 11.25 – 12.10 11.15 – 12.00
12.00-12.20 (5.-7.kl söövad)
5. 12.20 – 13.05 12.20 – 13.05 12.10 – 12.55
12.55 – 13.15 (8.-12.kl söövad)
6. 13.15 – 14.00 13.15 – 14.00
7. 14.10 – 14.55 (heliseb välja) 14.10 – 14.55 (heliseb välja)

9. Söögivahetunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

I söögivahetund 11.05 – 11.25       1.- 4. klassid

II söögivahetund 12.00 – 12.20    5. ‑ 7. klassid

III söögivahetund 12.55 – 13.15    8. ‑ 12. klassid

 1. Ainekonsultatsioonid toimuvad konsultatsioonide ajagraafiku järgi. Konsultatsioonide ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel.
 2. Väljaspool õppetunde:
  • töötavad huviala- ja aineringid;
  • toimuvad konsultatsioonid;
  • töötavad pikapäevarühmad;
  • toimuvad töökoosolekud;
  • toimuvad koolipeod;
  • toimuvad klassiõhtud.
 3. Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.30. Direktori loal võivad õpilasüritused lõppeda ka pärast kella 21.30, kuid mitte hiljem kui kell 22.00.

 

III ÕPPETÖÖ

 1. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
 2. Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö.
 3. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
 4. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.
 5. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
 6. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

 

IV PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ

 1. Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse aeg aktiivseks kehaliseks tegevuseks, koduste õpiülesannete täitmiseks ja huvitegevuseks.
 2. Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 12.15 – 15.00.
 3. Pikapäevarühma ajakava on järgmine:

1.‑4. klass

12.15 – 13.00  Tegevused õues või klassiruumis. Kasvataja juhendamisel õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, liiklusmängud.

13.10 – 13.55  Koduste õpiülesannete täitmine.

14.10 – 15.00  Tegevused õues või klassiruumis. Kasvataja juhendamisel õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, liiklusmängud.

5.‑9. klass

13.05 ‑ 15.00  Kasvataja juhendamisel õpilaste individuaalne arendamine, koduste õpiülesannet täitmine.

15.00   Pikapäevarühmas osalevate õpilaste eineaeg.

 

V RINGIDE TÖÖ

 1. Aine- ja huvialaringide töö toimub üldjuhul järgmistel aegadel:
  • I kooliastme ringid – 12.20 – 17.00
  • II kooliastme ringid – 13.15 – 18.30
  • III kooliastme ja gümnaasiumiklasside ringid – 14.15 – 21.30
 2. Aine- ja huvialaringide töö toimub ringide tööajagraafiku alusel. Huvialaringid võivad toimuda nädalavahetustel ja kooli vaheaegadel. Ringide tööajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel.

 

VI ÕPIABIRÜHMADE TÖÖ

 1. Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva kestel.

 

VII ÕPPEKÄIGUD JA ÜRITUSED VÄLJASPOOL KOOLI TERRITOORIUMI

 1. Kool võib korraldada õppekäike, matku, võistlusi jmt tegevusi ning seda arvestatakse õppe- ja kasvatustöö osana ning päevakava täitmisena.
 2. Üritustest, mis muudavad oluliselt kooli päevakava, informeeritakse õpilasi, töötajaid ja vanemaid e-õppeinfosüsteemi vahendusel vähemalt 3 päeva ette.