1954/55. õa Õpilaste arv on tõusnud 450-ni, klasse on 18.
1956/57. õa Oli rikas klassiväliste ürituste poolest: kõnevõistlus, satiiri-huumoriõhtud, sõprusvõistlused males, käsipallis, õpilastööde näitus jne. Õpilased R. Oidram, R. Kuri ja A. Sumberg ehitasid välja raadiosõlme ja radiofitseerisid klassid. I raadioleht ilmus 30. nov 1956. Õppeaasta algul võetakse keskkooli programmi tööõpetus. Lisandub ka kodundus (õmblemine, keetmine, kodukaunistamine, -korrastamine).
Esile kerkib ka kooli katseaia rajamise idee.
1957. a Lahkub kooli 9. lend 22 lõpetajaga.
1957/58. õa Toimus õpilaspere järsk suurenemine. Õpilasi kokku 559 (esimesse klassi võetakse 49 last).
Koolil on olemas 525 m2 suurusega õppe-katseaed. Lapsed õppisid seal töötades tundma taimede liike, nende erisorte, kasvatamisviise, hooldamisvõtteid. Keskkooli noored naturalistid võtsid ülesandeks kooliaia ja internaadi tulundusaia varustamise köögiviljade- ja dekoratiivtaimedega. Kasvatati 16 000 erinevat taime. Osa realiseeriti, osa saagist kasutati kooliaias, osa anti kolhoosi. Näiteks: kapsaliigid said näitlikeks õppevahenditeks.
9. klassi keelehuvilistel võimalus keelt põhjalikumalt uurida. Neile korraldati ekskursioon Kanakülla, kust hangiti teavet vanade kohanimede kohta ja murdealast materjali.
Kooliaias tehakse katseid, mida õppeprogramm ette näeb. Hindeid arvestatakse järgmise aasta bioloogiahinnete panemisel. Töö aias toimub käsitsi. Peale selle on koolil ka geograafiaväljak ja vabaõhuklass, kus kevadeti ja sügiseti korraldatakse bioloogia tunde. 1958. a lastakse välja 10. lend. Kevadel alustatakse 600 õpilaskohaga keskkoolihoone ehitustöödega.
1958/59. õa Võetakse vastu senises kooli ajaloos suurim 1. klass – 61 õpilast. Vene õppekeelega 1. klassi tuleb 5 õpilast.
Elevust ja huvi tekitab noorte naturalistide ringi töö elavnemine. Edukalt esinetakse spordis.
Klassivälises töös on uudsuseks pioneeriinstruktorite ringid (vanem-pioneerijuht V. Mikker).
1959/60. õa Õpilasi koolis 546, õpetajaid 39, klasse 23 (8.-11.klassis õpib 194 õpilast). Koolireform viiakse ellu 1960/61. õa. Kool informeerib tulevast katseklassi (praegust 8. klassi). Antakse teada, milline on programm ja õppeplaan. Õpilastelt kogutakse kirjalikult ettepanekuid, millist ettevalmistust oodatakse keskkoolis. Poisid soovisid enim saada autojuhtideks, lukkseppadeks, elektromontöörideks; tüdrukud eelistasid aga kaubandust, raamatupidamist, kokakunstioskusi ja meditsiini. Kõike arutati lastevanematega – otsustati, et poisid hakkavad saama masinate käsitsemist puudutavaid teadmisi, tüdrukud kaubandusalaseid. Haridusministeerium kiitis ettepaneku heaks, ainsa muudatusega, et poisid õpiksid põllumajanduse mehhaniseerimist.
Muudatusi on koolis teisigi. Õppeplaanis väheneb üldhariduslike õppeainete nädalatundide arv 9 tunni võrra. Neid asendavad tootmisõpetuse eriained. Tavalises korras on õppetöö 5 päeva nädalas, 1 päev jääb eriala õppimiseks.
Uuenduseks on ka 8. klassi poolt sisseseatud iseteenindamine ja veel nende endi hooldatav müügipunkt. Koolis asutatakse ka kunstiring.
Lõpetab 12. lend.